Bemutatkozik a
 

Vissza a Bemutatkozó oldalra


 
MAGYAR IPARJOGVÉDELMI
ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET

 

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (közismertté vált és emblémájában is szereplő rövid nevén MIE) 1962-ben Magyar Iparjogvédelmi Egyesület elnevezéssel alakult. Az Egyesület jelenlegi, tevékenységi körének megfelelően kiteljesített elnevezését 1996-ban a magyar szabadalmi rendszer és a Magyar Szabadalmi Hivatal fennállásának 100. évfordulója tiszteletére tartott ünnepi egyesületi közgyűlés hagyta jóvá. A MIE korábbi nevének kibővülése híven tükrözi azt, hogy az iparjogvédelem és a szerzői jogok oltalma egyre inkább a szellemi alkotások komplex jogvédelmét esetenként párhuzamosan, egymást kiegészítve, számos esetben pedig egymást legalább részlegesen átfedve és áthatva biztosító jogterületekké fejlődtek, amelyek a szellemi tulajdonjogok oltalmának egyenrangú részterületeit alkotják.
  A MIE a Fővárosi Bíróság által nyilvántartásba vett közhasznú társadalmi szervezet, amely alapszabálya szerint pártoktól független, politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat, ilyenektől támogatást nem élvez és nem fogad el. A jelenleg mintegy kétszáz jogi és kereken ezer egyéni tagot számláló MIE a szellemi alkotások oltalmát szolgáló jogi eszköz- és intézményrendszert működtető, használó és alkalmazó, valamint a szellemi alkotások hasznosításával és értékesítésével foglalkozó, főként szabadalmi ügyvivő, jogász és közgazdász szakembereket tömöríti soraiba.

 

CÉLJAINK ÉS FELADATAINK

A MIE céljai és feladatkörében végzett közhasznú tevékenységei körébe kiemelten az iparjogvédelmi és szerzői jogi oltalmat élvező alkotások jogvédelmének és hasznosításának tudományos és gyakorlati tanulmányozása, művelése, a szerzői jogi és iparjogvédelmi kultúra ápolása és terjesztése, az iparjogvédelemmel és a szerzői joggal összefüggő ismeretek közhasznú elterjesztése, továbbá az alkotó tevékenység és az alkotások hasznosításának szakmai-társadalmi eszközökkel való elősegítése tartoznak.
  Az Egyesület tevékenysége nyilvános, döntéshozó szerveinek határozataiba és az Egyesület közhasznú jelentésébe bárki betekinthet.
  A nyilvánosság eszköze www.mie.org.hu honlapunk, melyen a működésünket meghatározó dokumentumok mellett elérhetőek az éves tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolók, a közhasznú tevékenység dokumentumai, de az aktuális egyesületi események meghívói, illetőleg az egyes szakmai kérdésekben vagy jogszabályalkotással kapcsolatos egyesületi állásfoglalások is.

 

ALAPTEVÉKENYSÉGÜNK

A MIE a szellemi, ezen belül különösen a műszaki-szellemi alkotások jogi oltalmára vonatkozó jogalkotás és jogalkalmazás fejlesztése érdekében számos értékelést, valamint javaslatot dolgozott ki, ezen tevékenységét napjainkban is folyamatosan végzi. Az iparjogvédelmi kultúra terjesztése érdekében szorgalmazza, és ahol mód nyílik rá, tagjai személyes közreműködése útján tevőlegesen is segíti a közép- és felsőfokú oktatásban a szellemi tulajdonjogok és azok oltalma alapfokú ismereteinek oktatását. Előadások, vitaülések, konferenciák rendezése, szakmai tanulmányutak szervezése, publikációk kiadása és terjesztése, szakkönyvtár fenntartása révén Egyesületünk fórumot biztosít a szellemi tulajdonjogok oltalmával foglalkozó szakemberek továbbképzéséhez. Egyesületünk jelentős műhelye a hazai iparjogvédelem elméleti és gyakorlati problémái megvitatásának és elemzésének. A MIE szakvélemények kidolgozásával és előterjesztésével intenzíven részt vett, és folyamatosan közreműködik a szakterületen folyó, főként a hatályos jogszabályok korszerűsítését és a jogharmonizációt szolgáló, az elmúlt években különösen jellemzővé vált jogalkotási tevékenységben. Ennek során, valamint a joggyakorlat alakulásának figyelése útján is, folyamatosan figyelemmel kíséri az alkotók érdekeinek érvényesülését, és fórumai útján kezdeményezi az ezen érdekeket sértő vagy ezek érvényre jutását gátló okok és gyakorlat megszüntetését.

 

SZOLGÁLTATÁSAINK

A MIE különös súlyt helyez szakmai támogatás nyújtására egyéni és jogi személy tagjai részére. Tapasztalattal rendelkező szakembereink útján készséggel bekapcsolódunk a Kereskedelmi és Iparkamarák egyre markánsabban kialakuló vállalkozói felvilágosító és tanácsadó szolgáltatás-rendszereibe, és megállapodás alapján ezeket ellátjuk folyamatosan készülő ismeretterjesztő anyagokkal, kiadványokkal. Megbízás alapján a MIE szakemberei készséggel vállalják újítási-találmányi szabályzatok, módszertani anyagok összeállítását, illetve a már elkészített ilyen anyagok véleményezését. Kérés alapján a jogi tagok által javasolt témákban helyszíni előadást, konzultációt tartunk, esetenkénti szakmai és jogi tanácsadást is vállalunk. Az Egyesület tagságán kívül álló személyek és szervezetek részére is végzi közhasznú tevékenységét.

 

EGYESÜLETI ÉLET, KIADVÁNYOK, RENDEZVÉNYEK

A MIE különböző szakosztályokat, jelenleg Találmányi-Szabadalmi, Védjegy-, versenyjogi és formatervezési, valamint Szerzői és Versenyjogi Szakosztályt működtet. A felsorolt Szakosztályokban és a MIE egyes aktív területi szervezeteiben is, évente több alkalommal a szakma elismert művelői által aktuális kérdésekről tartott előadásokat követő, a tapasztalatok szerint élénk érdeklődéssel kísért szakmai konzultációk és viták folynak.
  A szakosztályi és területi rendezvényekről, továbbá a szakmánkat érintő fontosabb eseményekről, hírekről egyéni és jogi tagjainknak – általában elektronikus úton - előzetes programot és ismertetőt küldünk.
  Kialakítottuk és évek óta sikeresen működtetjük a MIE többnapos “bentlakásos” fizető rendezvényeinek rendszerét, amelyek aktuális központi témáikkal egyaránt szolgálják a résztvevő egyesületi tag és külső érdeklődő szakemberek képzését és továbbképzését. Az általában május hónapban évenként megrendezésre kerülő u.n. tavaszi konferenciák a kialakult sokéves gyakorlat szerint főként az ügyfélképviselettel foglakozó és vállalati szabadalmi ügyvivőkből, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal (2011-től a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) és a szakmailag érintett bíróságok szakembereiből álló szűkebb szakmai réteget érintő témákra koncentráltak. Az évenkénti őszi konferenciák ezzel szemben a gazdaság és a szellemi termékek jogi oltalma összefüggéseit, továbbá gazdasági verseny és a tisztességtelen gazdasági magatartás jogi normáit és az adópolitikát is felölelő kérdéskörre kiterjedő, emiatt szélesebb skálán mozgó érdeklődésű szakemberkört megszólító rendezvények. A konferenciákon előadásra és közös megvitatásra kerülő témák rendre a jogszabályváltozásokkal, a joggyakorlattal frissen érintett, aktuális kérdéskörökhöz kapcsolódnak. A MIE ezen közkedveltté és népszerűvé vált többnapos konferenciái a szakmai ismeretek bővítése mellett jó alkalmat adnak arra, hogy a résztvevők egymást oldott körülmények között, személyesen is megismerjék, ami tapasztalattal igazoltan a szakmát művelők közötti munkakapcsolatok jelentős javulását és számos új munkakapcsolat létrejöttét eredményezte.

           
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

Fentebb körvonalazott tevékenysége és feladatainak teljesítése során a MIE együttműködik a tevékenységi körét érintő számos állami és társadalmi szervvel és szervezettel. Intézményes – együttműködési keret-megállapodással - kapcsolatban áll a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával.  A nemrégen elfogadott jogszabály alapján kezdeményezzük stratégiai partnerségünket a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal, hogy a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogalkotásban való részvételünket a jövőben is biztosítsuk. A MIE tagja a MTESZ-nek és kapcsolatot tart annak területi szervezeteivel és tagegyesületeivel, továbbá az AIPPI Magyar Csoportjával, a LES Magyar Tagozatával, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarával, a Magyar Védjegy Egyesülettel, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesülettel, a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Magyar Feltalálók Egyesületével, valamint a központi, területi és szakmai kamarákkal és egyes, a műszaki-szellemi alkotó tevékenységet ápoló és ösztönző alapítványokkal, köztük elsősorban a NOVOFER Alapítvánnyal.
  A MIE külföldi kapcsolatai is kiterjedtek. Az AIPPI Magyar Csoportjával és a Magyar Szerzői Jogi Fórum egyesülettel közösen kétévenként külföldi résztvevők körében is népszerűvé vált nemzetközi konferenciát szervezünk Budapesten, a szakmában nemzetközileg ismert és elismert kül- és belföldi előadók bevonásával.

 

ANYAGI FORRÁSAINK ÉS GAZDÁLKODÁSUNK

A MIE működésének anyagi forrásait az egyéni tagdíjbevételek és jogi tagi hozzájárulások, a Nemzeti Civil Alapprogram működési támogatásának pályázatai, a fentebb említett fizető rendezvények bevételei és ráfordításai közötti szerény különbség, és a már ugyancsak említett kétévenkénti nemzetközi konferenciák hasznából akkumulált megtakarítások befektetésének kamatai képezik. Egyéni tagjaink – 2011. januárjától – 5.000 forintos  éves tagdíja (más keresettel nem rendelkező nyugdíjas és tanuló tagjainktól kedvezményes, évi 2.000 forint tagdíjat kérünk), valamint jogi tagjaink lehetőségeiktől és hajlandóságuktól függően vállalt, átlagosan 80.000,- jelenlegi legmagasabb összegként 300.000,- forint között mozgó éves hozzájárulásai a felsorolt egyéb források hiányában messze nem fedeznék az egyre növekvő fenntartási és működési költségeket. A MIE konferenciáit, előadásait és más szakmai programjait jellemzően önkéntes, előadói díjra nem számító közreműködők bevonásával és segítségével rendezi, minden tekintetben törekszünk költségeink ésszerű visszafogására, mert működésünket szolgáltatásainkat csak ilyen előrelátó, tudatos és gondos gazdálkodással tudjuk a tagság által joggal elvárt színvonalon tartani.

 

JÖVŐKÉPÜNK

Mottónk a bizakodás, és meglévő eszköztárunkkal, szellemi tőkénkkel hozzájárulás a hazai gazdaság mielőbbi fellendüléséhez, amelytől a szellemitulajdon-védelem is várhatóan újra felértékelődik, megélénkül és kiteljesedik. Jelenleg ennek konkrét módja a szakterület és eszköztárának különböző szintű megismertetése és oktatása. Folyamatban lévő tevékenységként ehhez korszerűsíteni kívánjuk a vállalkozók számára korábban már összeállított ismeretterjesztő kiadványt, és meg kell találni a terjesztés eddiginél hatékonyabb csatornáit. Kapcsolatot kell keresni és találni a működő gazdaságivezető-képző intézményekhez, ilyen tanfolyamokat működtető szervezetekhez. Meg kell keresni ehhez a magánszféra ilyen orientáltságú létező vállalkozásait és az ilyen jellegű államigazgatási működtetésű intézményeket is. A vezetőképzésben való felhasználás céljára, de már az ezzel professzionálisan foglalkozó intézmények megközelítéshez is, célkiadványt kell készíteni arról, hogy a saját kizárólagos jogok és a versenytársak ilyen jogai milyen aktív és passzív szerepet tölthetnek be, konkrétan milyen előnyöket biztosíthatnak és milyen veszélyforrásokat jelenthetnek a gazdaság szereplői számára. Az ismeretterjesztés és oktatás körébe eső feladatok konkrét alakba öntése és megvalósítása mellett az iparjogvédelemnek általában is nagyobb publicitást kell keresni, ezen belül a MIE-ben folyó munkát, a létező és jövőbeni kiadványokat és a rendezvényeket törekedni kell szélesebb körben publikussá tenni például azzal, hogy a médiák fokozott igénybevétele mellett a MTESZ szűkebben szakmai tagegyesületei felé is erősebben nyitunk és ajánljuk magunkat.
  Másik komplex feladatként meg kell kísérelni az iparjogvédelmi eszköztár potenciális felhasználói felé új és hatékony kapcsolódási felületek megtalálását és azok működtetését. Ennek egyik lehetséges útja a különböző gazdasági és szakmai kamarák eddiginél intenzívebb megkeresése személyes látogatásokkal és színvonalas ismertető anyagokkal.
  További konkrét feladatkört képez a jogi tagokkal való rendszeres kapcsolattartás, jogi tagjaink megfelelő színvonalú kiszolgálása.
  A felsorolt feladatok gyakorlati megvalósításának legkényesebb kérdése az azok végrehajtásában részt vállalni hajlandók körének bővítése, az egyesületi aktíva-utánpótlás módszeres keresése.

 

CSATLAKOZNA HOZZÁNK?

Amint azt érzékeltetni próbáltuk, tudunk értékes szolgáltatásokat nyújtani, de bőven van még tennivalónk is. A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület örömmel üdvözöl tagjai sorában minden érdeklődőt. Az egyéni vagy jogi tagként belépés mindenki számára nyitott, annak minimális feltételeiről és a MIE szolgáltatásairól Titkárságunk készséggel ad további és részletes tájékoztatást.

Kérjük, tájékozódjon az alábbi címen:

            Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Titkársága
            Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
            Postacím: 1061 Budapest, Dalszínház u. 10.
            Telefon/fax: +36 1 353-1661
            E-mail: mie@t-online.hu
            www.mie.org.hu