Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2015. szeptember 22-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Ravadits Imre alelnök
Dr. Bacher Gusztáv                         
Dr. Sóvári Miklós         
elnökségi tagok,
Ravadits Imre alelnök
Dr. Baticz Csaba helyettes elnökségi tag
Dr. Jalsovszky Györgyné, a Tagsági Ügyek bizottságának tagja                               
Racsek Zsóka és
Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott, Dr. Tomori Pál alelnök, Dr. Faludi Gábor, Dr. Köteles Zoltán, Dr. Stadler Johanna,  Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok, Dr. Mikófalvi Gábor és Dr. Lukácsi Péter a Tagsági Ügyek Bizottságának tagjai

 

Az ülést Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök beszámolt arról, hogy az egységes hatályú európai szabadalomhoz kapcsolódó Egységes Szabadalmi Bíróság Előkészítő Bizottsága ("Preparatory Committee") 2015. május 8-án széleskörű konzultációt indított az Egységes Szabadalmi Bíróság díjairól. Az általuk kibocsátott és másolatban csatolt Konzultációs Dokumentumra 2015. július 31-ig lehetett észrevételeket tenni.

Az AIPPI Magyar Csoport, a Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnökei a mellékelt angol nyelvű beadványt készítettek a Konzultációs Dokumentumhoz. A beadvány fő javaslata a Konzultációs Dokumentumban szereplő rendkívül magas díjak tekintetében jelentős kedvezmények elérése az EU-terminológia szerinti mikro, kis és közepes méretű vállalkozások számára. A beadványban megfogalmazott javaslat szerinti arányosításon alapuló kedvezmények bizonyos mértékben csökkentenék Magyarország ratifikációja esetén a döntéshozók felé már korábban is jelzett káros gazdasági hatásokat.

A beadvány benyújtásra került az illetékes minisztériumokhoz is, ahol pozitívan fogadták a javaslatokat.

Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök elmondta, hogy dr. Ficsor Mihály, az SZTNH jogi elnökhelyettese, mint a magyar delegáció vezetője, az aktuális CPL ülést megelőzően kikérte a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara és a MIE vezetőinek véleményét is a három megtárgyalandó dokumentummal kapcsolatban. Az első dokumentum az európai szabadalmi hivatalok papír alapról elektronikus alapra történő átállásával kapcsolatos. A második egy kivételt javasolt azzal a szabállyal kapcsolatban, hogy a benyújtott dokumentumok csak számítógéppel módosíthatók, kézzel nem. A szabálymódosítási javaslat az, hogy a szóbeli eljárásoknál lehessen kézzel módosított dokumentumokat is beadni. A harmadik dokumentum a szabadalmi anyagi jog harmonizációjával kapcsolatos. A tárgyban a MIE elnöksége egyetértően csatlakozott a MSZÜK elnöke által készített állásfoglaláshoz, amely az első két dokumentummal kapcsolatosan a felhasználók egyetértését fejezte ki, a szabadalmi jogharmonizációval kapcsolatosan pedig felhívta a figyelmet az előkészítő anyagban található néhány jogbiztonságot magában hordozó felvetés veszélyére. Dr. Ficsor Mihály köszönettel fogadta az állásfoglalást.

Az elmúlt  időszakban a MIE még két állásfoglalást nyújtott be, melyet dr. Tomori Pál alelnök és dr. Faludi Gábor elnökségi tag állított össze. A Tanulmány az uniós szerzői jogi szabályozásról és a MIE észrevétel az SZTNH által készített KJK IRE magyar jogba történő átültetésével kapcsolatos részletes koncepcióra  állásfoglalások a MIE honlapján olvashatók.

Az Elnökség megköszönte dr. Pethő Árpád beszámolóját. 

 

 

 

2. Pintz György és az MSZTE ügye

Pintz György 2015. július 22-én keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez, kérve a MIE által hozott 13/2013. sz. Elnökségi határozat bírósági felülvizsgálatát.
A Fővárosi Törvényszék 2015. augusztus 28-án végzést küldött a MIE részére, amely alapján a MIE a kézbesítéstől számított 15 napon belül előterjesztendő érdemi ellenkérelmet nyújthat be. Ezen kívül a Fővárosi Törvényszék egy idéző végzést is küldött, 2015. november 11. 8.30 órára kitűzött tárgyalásról. Dr. Szecskay András elnök és dr. Bacher Gusztáv elnökségi tag részletes ellenkérelmet állított össze.
Dr. Bacher Gusztáv ismertette az ellenkérelmet. Az Elnökség az ellenkérelmet, a lehetséges határidő hosszabbítást, valamint a bírósági képviselettel kapcsolatos lehetőségeket megvitatta.

15/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség az ellenkérelem szövegével egyetértett. Jóváhagyta, hogy az ellenkérelem a megadott határidőn belül benyújtásra kerüljön a Fővárosi Törvényszékhez. A MIE határidő hosszabbítási kérelmet nem nyújt be.

16/2015.sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség úgy döntött, hogy olyan független jogi képviselőt kér fel a MIE vonatkozó bírósági képviseletére, aki civil szervezetekkel kapcsolatos bírósági ügyekben gyakorlati tapasztalattal rendelkezik.

17/2015.sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség úgy döntött, hogy a 2015. évi költségvetési terv kiadási oldalát max. 350.000 Ft összeggel megemeli a várható ügyvédi díjak rendezése céljából.

Az Elnökség dr. Szecskay András elnököt kérte fel a független jogi képviselő kiválasztására.

 

 

 

 

3. Őszi szakmai rendezvények

Az őszi iparjogvédelmi konferencia 2015. november 25-26-án kerül megrendezésre Visegrádon, a Thermal Hotelben.

Dr. Sasvári Gabriella ismertette a szakmai programot és a költségvetést.

18/2015.sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség az őszi iparjogvédelmi konferencia szakmai programját és költségvetését elfogadta.

Racsek Zsóka elmondta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjához benyújtott pályázatra 848.848Ft támogatást ítéltek meg. Az elnyert támogatást 35 éven aluli iparjogvédelemmel és szerzői joggal foglalkozó szakemberek, valamint PHD hallgatók és egyetemi hallgatók ingyenes részvételének biztosítására kívánjuk fordítani.

Az őszi iparjogvédelmi konferenciára a GVH három kiváló szakemberét is felkértük szakmai előadások megtartására.

Dr. Bacher Gusztáv javaslatára dr. Jókuti András, az  SZTNH Elnökségi Kabinet főosztályvezető-helyettese tart novemberben szakmai előadást.
Ravadits Imre alelnök Henter Csaba amerikai szabadalmi ügyvivőt kéri fel szakmai előadás megtartására.

 

 

 

4. Tagsági kérelmek

19/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség dr. Czeglédi Ádám Sándor, dr. Lehóczki Zsófia és dr. Szabó-Préring Katalin   belépési kérelmét elfogadta.

 

 

 

5. SZJA 1%

Racsek Zsóka beszámolt arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal levélben értesítette az Egyesületet, hogy a 2014. évi személyi jövedelemadó egy százalékából az Egyesületnek felajánlott összeg várhatóan 145.831 lesz, amely kisebb mértékben csökkent  a  tavalyi évben befolyt összeghez képest (2014. évben 191.605 Ft volt).

Racsek Zsóka tájékozatta az elnökség tagjait, hogy az EMET 2015. évi működési pályázatán 250 eFt vissza nem térítendő támogatást nyertünk el.

 

 

 

6. Adatvédelmi nyilatkozat, adatvédelmi nyilvántartási azonosító

Dr. Halász Bálint MIE tag javasolta, hogy a MIE-nek érdemes lenne rendelkeznie adatvédelmi nyilvántartási azonosítóval a hírlevelek kiküldésére és egyéb adatkezelésekre. Ennek érdekében összeállított egy adatvédelmi szabályzatot és egy kísérőlevelet a MIE tagok számára.  Az Elnökség dr. Faludi Gábort bízta meg az adatkezelési  nyilvántartási kérelem beadásával.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2015. november 3. 13 óra (Szecskay Ügyvédi Iroda)

 

 

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök