Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2015. április 14-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Szecskay Ügyvédi Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök      
Dr. Bacher Gusztáv
Dr. Köteles Zoltán     
Dr. Sóvári Miklós
Dr. Szamosi Katalin
elnökségi tagok,
Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Ravadits Imre és Tomori Pál alelnökök, Dr. Faludi Gábor, Dr. Stadler Johanna elnökségi tagok és Dr. Mikófalvi Gábor, a Tagsági Ügyek Bizottságának elnöke.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Az elmúlt időszak eseményei

Dr. Szecskay András alelnök beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről:

Február 26-án Dr. Bendzsel Miklós elnök úr elfoglaltsága miatt, Farkas Szabolcs elnökhelyettes évértékelő előadást tartott, amelyet nagy érdeklődés övezett. Számos kérdés elhangzott a MIE tagok részéről, amelyre Farkas Szabolcs elnökhelyettes részletes, kielégítő válaszokat adott.

Március 31-én védjegyjogi szemináriumra került sor, amelyen a Védjegytörvény magyarázata című új kiadványhoz a szerzők és a hazai témakörben ismert hazai szakemberek a leginkább közérdeklődésre számot tartó kérdéseket járták körül, konzultációs lehetőséget is biztosítva a hallgatóságnak. A rendezvényen MIE számos tagja is előadást tartott.

Az elmúlt időszakban a következő véleményezésekre kérte fel a MIÉ-t dr. Nemessányi Zoltán, az Igazságügyi Minisztérium helyettes-államtitkára. A Lisszaboni megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos kormány-előterjesztést valamint a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodást az egyesület észrevétel nélkül üdvözölte, támogatta.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

 

2. Stratégiai partnerség megújítása

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület között kötött stratégiai partnerségi megállapodás 2014. április 6-án, a Kormány megbízatásának lejártával párhuzamosan megszűnt. Jelenleg kormányzati szinten ismét elkezdődött a stratégiai partnerségi megállapodások megkötése. Dr. Szecskay András elnök február 11-én levelet küldött dr. Bendzsel Miklós elnök úrnak, amelyben a MIE tájékoztatta arról, hogy szándékában áll továbbra is részt venni stratégiai partnerségi együttműködés keretében a társadalmi egyeztetésekben.

Dr. Bendzsel Miklós elmondta, hogy dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter tud a stratégiai partnerségi megállapodás megkötésére irányuló kezdeményezésről.  Az SZTNH kész bilaterális vagy háromoldalú megújításra és támogatja az IM közvetlen megkeresését.
Bizonyos körülmények lassítják az európai egységes szabadalmi rendszer bevezetését, és van néhány előfeltétel, melyeknek teljesülését mindenképpen célszerűnek látszik bevárni az egyezmény magyar ratifikációját megelőzően (pl. a végleges „Rules of Procedure” megszületése, a rendszer működésével kapcsolatos díjak, költségek és kedvezmények mértékében való megállapodás). Mind a Select Committee, mind a Preparatory Committee rendszeres megbeszéléseket tart, az UPC megállapodáson alakuló központosított európai szabadalmi és bíráskodási rendszerek hatályba lépése előtt álló akadályok elhárítása céljából. Az SZTNH minden szükséges jogi előkészítő anyagot átadott az IM-nek; jelzésüktől függően folyik majd a processzus.

Dr. Szecskay András elnök megköszönte dr. Bendzsel Miklós tájékoztatását és felvetette, hogy a nyári tárgyalásig érdemes lenne az SZTNH-val együtt a régi szerződés csatolásával, a stratégiai partnerség megkötésére irányuló javaslatot elküldeni a miniszter úrnak. Dr. Szecskay András felvetésével dr. Bendzsel Miklós is egyetértett.

 

 

 

3. Pintz György és az MSZTE ügye

Dr. Mikófalvi Gábor elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az elnökségi ülésen, ezért Dr. Szecskay András ismertette a következőket: Pintz György március 4-én válaszlevelet küldött a MIE Tagsági Ügyek Bizottságának. Levelében harminc pontban kérdéseket illetve kifogásokat, megállapításokat fogalmazott meg.

A Tagsági Ügyek Bizottsága március 5-én ülést tartott, melynek témája a Pintz György egyesületi tag elleni eljárás volt. Az ülésen a TÜB eljáró tanácsa meghallgatta Bede Mátét, a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület (MSZTE) jogászát.

A meghallgatás befejezését követően a TÜB eljáró tanácsának tagjai áttekintették az eljárás anyagát , majd rögzítették, hogy az idő rövidsége miatt még nem volt mód a Pintz György 2015. március 4-én kelt levelében foglaltak érdemi tanulmányozására.

Április 1-én a Tagsági Ügyek bizottságának eljáró tanácsa folytatta a fegyelmi eljárást, amely az alábbi határozattal zárult:

A MIE Tagsági Ügyek Bizottsága a Pintz György egyesületi tag ellen elrendelt tagi vétségi eljárást a 2014. november 4-i 34/2014. sz. MIE Elnökségi határozat 2. pontja szerinti kérdés tekintetében befejezettnek nyilvánítja. A határozathozatal céljából tartandó zárt ülés időpontja: 2015. április 23. napján 15:30 óra; az ülés helye az SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák.

Dr. Bendzsel Miklós felajánlotta azt a lehetőséget, hogy mivel Pintz György levelében a harminc pont közül tizenöt az SzTNH-val, illetve Dr. Bendzsel Miklós kijelentéseivel foglalkozik, írásban tájékoztatni fogja Dr. Mikófalvi Gábort, kommentárt fűzve a rá vonatkozó kérdésekhez.

Az Elnökség tagjai egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

 

 

 

4. 2015. évi tavaszi konferencia

Racsek Zsóka ismertette a tavaszi konferencia kialakult szakmai programját, és ismertette a felkért előadókat. Az esti, nem szakmai program költsége a szállodától bekért árajánlat alapján 250.000Ft+Áfa.

Dr. Bendzsel Miklós javasolta, hogy a későbbi konferenciák szakmai programjának összeállításakor a MIE, különösen az SZTNH működését és joggyakorlatát érdemben érintő témák vonatkozásában, az SZTNH vezetésével előzetesen egyeztetne, különösen akkor, ha az adott témák mindkét fél számára ismerten szakmapolitikailag „érzékeny” kérdéseket is érintenek.

Dr. Bendzsel Miklós javaslatát az Elnökség elfogadta.

9/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség jóváhagyta a 250.000Ft+Áfa összeget az esti, nem szakmai program megtartására.

 

 

 

 

5. A MIE rendes évi közgyűlése

Racsek Zsóka ismertette a közgyűlés programját:

A közgyűlés időpontja: 2015. április 22. 13.30
Helyszín: SZTNH földszinti konferenciaterme

  1. Köszöntő
  2. „Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka – az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása”
    Dr. NÉMETH Gábor (SZTNH Innovációs Főosztály)
  3. Beszámoló az Egyesület 2014. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
  4. A 2014. évi Közhasznúsági Jelentés
  5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2014 évről

A közgyűlés meghívója valamint az emlékeztető kiküldésre került a tagoknak.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

.

 

 

 

6. Változások a tagságban

Váradi Nóra  két egyéni tag belépését és egy jogi tag visszalépését ismertette.

10/2015. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség ifj. dr.Faludi Gábor és dr. Kerpel Dávid Péter belépési kérelmét elfogadta és üdvözölte a Filmjus jogi tagként történő visszalépését.

 

 

 

7. SZJA felajánlás a MIE-nek

Racsek Zsóka elmondta, hogy levélben valamint a honlapon közzétéve kértük a tagságot és az egyesület támogatóit, hogy a közelgő adóbevallás alkalmával adójuk 1%-val támogassák a MIE közhasznú tevékenységét.

 

8. MIE akcióterv az egyesület jelenlétének erősítésére, a tagok aktivizálására

Ravadits Imre és Tomori Pál alelnökök távolléte miatt a 7. napirendi pont a következő Elnökségi ülésen kerül megbeszélésre.

 

9. Adatvédelmi nyilatkozat, adatvédelmi nyilvántartási azonosító

Dr. Halász Bálint MIE tag javasolta, hogy a MIE-nek érdemes lenne rendelkeznie adatvédelmi nyilvántartási azonosítóval a hírlevelek kiküldésére és egyéb adatkezelésekre. Ennek érdekében összeállított egy adatvédelmi szabályzatot és egy kísérőlevelet a MIE tagok számára. Dr. Faludi Gábor távolléte miatt a 8. napirendi pont a következő Elnökségi ülésen kerül megvitatásra.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2015. májius 26. 13 óra (SBGK Ügyvédi Iroda)

 

 

K.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök