Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2014. november 4-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

SBGK Ügyvédi Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök      
Ravadits Imre alelnök
Dr. Tomori Pál alelnök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Köteles Zoltán,
Dr. Sóvári Miklós,
Dr. Szamosi Katalin,
elnökségi tagok,
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott, Dr. Stadler Johanna és Dr. Faludi Gábor elnökségi tagok.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Változásbejegyzés: A Fővárosi Törvényszék október 7-i dátummal megküldte az Egyesület részére a változásbejegyző végzést. A végzés remélhetően néhány napon belül jogerőre emelkedik.

Az Elnökség megköszönte dr. Faludi Gábor és Racsek Zsóka munkáját.

GVH pályázat: A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ a benyújtott pályázat alapján 1.000.000 Ft összeget biztosított a 35 éven aluli iparjogvédelemmel és szerzői joggal foglalkozó szakemberek, valamint PHD hallgatók és egyetemi hallgatók ingyenes részvételére a 2014. november 20-21-én Debrecenben megrendezésre kerülő őszi iparjogvédelmi konferencián. A kiírt pályázatra 17-en jelentkeztek.

30/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal):

A GVH 2014. évi pályázati felhívás nyertesei a következők:

Dr.

KERPEL Dávid Péter

Szecskay Ügyvédi Iroda

Dr.

KESERŰ Barna Arnold

Széchenyi István Egyetem

 

KISS-KOZSLIK Zsófia Mariann

Pázmány Péter Kat.Egyetem

Dr.

LIBER Ádám

Liber Ügyvédi Iroda

Dr.

MARÁCZI Miklós

Sár és Társai Ügyvédi Iroda

Dr.

NAGY-KOCSOMBA Nelli Lívia

Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda

Dr.

PÓSA Dorottya

SZTNH

 

POSTA Renáta

ELTE Jogi Kar

Dr.

RAJNAI Anna Éva

Eördög Bird & Bird Ügyvédi Iroda

 

SIMON Stella

Pázmány Péter Kat.Egyetem

 

SZABÓ K. Janka

Szécsényi Ügyvédi Iroda

Dr.

SZIGETI Flóra Márta

Sár és Társai Ügyvédi Iroda

Dr.

SZŰCS Ildikó Nikolett

Árnyjáték Kft.

 

TÓTH-GÁSPÁR Klaudia

Pázmány Péter Kat.Egyetem

 

TROMBITÁS Mónika

Kovári és Társai Kft.

Dr.

ZALATNAY Nóra

Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi

A nyerteseket a Titkárság elektronikus levélben értesíti illetve a névsor a MIE honlapján is megtekinthető.

Véleményezés: Dr. Sóvári Miklós ismertette az STNH 8/10-0/2014. sz. megkeresésre az Európai Bizottság nyílt konzultációjára benyújtott, a földrajzi jelzések uniós oltalmának esetleges kiterjesztésével kapcsolatos, általa előkészített MIE állásfoglalást.

Az Elnökség megköszönte dr. Sóvári Miklósnak a véleményezés összeállítását.

LES konferencia: A LES konferencia 2014. október 3-án került megrendezésre Pozsonyban, az előző évekhez hasonlóan nagy szakmai érdeklődés mellett.

Delegálás a MIE részéről a HENT-be: Dr. Szecskay András elnök javaslatot tett a MIE részéről a HENT tagságra.

31/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal):
az Elnökség Lantos Mihály urat, európai és magyar szabadalmi ügyvivőt, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. partnerét, a MIE jelenlegi képviselőjét jelölte a HENT tagjának.

 

 

 

 

2. Szakmai rendezvény

Dr. Sasvári Gabriella emlékeztetett arra, hogy a konferencia programja már meghirdetésre került. Köszönetet mondott Dr. Bacher Gusztávnak a program összeállításában, a GVH előadó megnyeréséhez, illetőleg az egyetemistáknak szóló pályázat kiírásában és terjesztésében nyújtott közreműködéséért.

A GVH részéről Juhász Miklós, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és Miskolczi-Bodnár Péter, a Versenytanács tagja tart szakmai előadást.

A Titkárság beszámolt arról, hogy 140 jelentkező van a 16 GVH pályázati nyertessel együtt. A lefoglalt szobamennyiséget fel kellett emelni.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

 

3. Évzáró rendezvény

A Titkárság kérte az Elnökség döntését arról, hogy ezúttal is javasoljuk-e a szakmai társszervezeteknek, hogy közösen, egy klubdélután keretében zárjuk le az évet.

32/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal):
Az Egyesület javasolja az AIPPI Magyar Csoportjának, a Magyar Versenyjogi Egyesületnek, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesületnek, az LES Magyarországnak és a Union Magyar Csoportjának, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, közös évzáró klubdélután szervezzük, december 8-án.

A MIE 150.000 Ft-tal járul hozzá a közös rendezvény költségeihez.

A Titkárság javaslatot tett a helyszínekre, a programra és a vendéglátásra.

33/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal):
Az Elnökség a bekért ajánlatok közül a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumot választotta az évzáró klubdélután helyszínéül. Az évzáró rendezvény időpontja 2014. december 8. 16 óra.

 

 

 

 

 

4. Pintz György egyesületi tag ellen elrendelt eljárás

Az Elnökség az Alapszabály 14. § (3) bekezdése alapján - a 27/2013. sz. 2013. december 11. napján kelt, Pintz György MIE tag ellen megindítani elrendelt fegyelmi (a hatályos alapszabály szerint: tagi vétségi) eljárással kapcsolatban hozott határozatával kapcsolatban – a Tagsági Ügyek Bizottsága 2014. szeptember 3-án kelt ügyrendi határozatában foglalt javaslat figyelembevételével, továbbá korábbi határozatának felülvizsgálatával és kiegészítésével – az alábbiak szerint határozott:

34/2014. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal):
A MIE Elnöksége az eljárás felfüggesztését rendeli el az alábbi vizsgálati kérdésben:

"Amennyiben megállapítható, hogy Pintz György jogszabályba ütközően vagy etikátlanul részt vett abban vagy elősegítette azt, hogy - a jelen fegyelmi eljárás megindításakor - ismeretlen személy vagy személyek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának nem nyilvános iparjogvédelmi adatbázisába az adatgazda hozzájárulása nélkül behatoljanak, annak érdekében, hogy nyilvánvalóan a titokvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozó adatokhoz férjenek hozzá, akkor ezzel az Alapszabály 14. § (2) bekezdésének utolsó fordulata szerinti fegyelmi vétségként az egyesületi tagsághoz méltatlan magatartást tanúsított-e."

A MIE Elnöksége felkéri a Tagsági Ügyek Bizottságát, hogy érdemben folytassa le az eljárást és vizsgálatot, továbbá megállapításait és határozati javaslatát a döntés meghozatala érdekében nyújtsa be az Elnökség részére az alábbi két kérdésben:

1. Megállapítható-e, hogy Pintz György a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesületben betöltött tagságát, illetve elnöki tisztét jogszabályba ütközően vagy etikátlanul arra használta fel, hogy annak révén a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Irodának gazdasági előnyt szerezzen? Amennyiben ez megállapítható, akkor ezzel Pintz György az Alapszabály 14. § (2) bekezdésének utolsó fordulata szerinti tagi vétségként egyesületi tagsághoz méltatlan magatartást tanúsított-e?

2. Pintz György a fegyelmi vizsgálat tárgya körében, vagyis az SZTNH honlapja útján feltárt adatbázis hozzáférhetőségi probléma azonosítása során és ennek orvoslása érdekében úgy járt-e el, ahogyan az a szabadalmi ügyvivők és az SZTNH közötti szakmai kapcsolat körében egy egyesületi tagtól általában elvárható, továbbá önmagában az eljárásának módja - függetlenül attól, hogy fennállt-e, vagy sem információbiztonsági hiányosság az SZTNH ügyfelei adatainak kezelése terén - méltó volt-e a szabadalmi ügyvivői hivatást gyakorló egyesületi taghoz, illetve a fellépés választott formája – különös tekintettel az Alapszabály 2. § (4) bekezdésében meghatározott, feladatként vállalt együttműködési kötelezettségre – alkalmas volt-e az SZTNH iránti közbizalmat hátrányosan befolyásolni és ezzel Pintz György az Alapszabály 14. § (2) bekezdésének utolsó fordulata szerinti tagi vétségként egyesületi tagsághoz méltatlan magatartást tanúsított-e?

Indokolás:

Az egyesületi tag magatartását a vizsgálat tárgyává tett magatartás tanúsítása idején hatályos alapszabályi rendelkezések alapján kell vizsgálni. Az egyesületi tagsághoz méltatlan magatartás tanúsítását nemcsak abból a szempontból kell értékelni, hogy az valós, vagy vélt adatbiztonsági hiányosság feltárását célozta-e, és megvalósult-e közjogi, vagy magánjogi szabályok megsértése az adatokhoz való hozzáférés során. E kérdésben indokolt megvárni a folyamatba tett különböző jogi eljárások jogerős lezárását. Abban a kérdésben viszont (27/2013. Elnökségi Határozat 1.2. pont), hogy az akár valós adatbiztonsági hiányosságok feltárása érdekében tanúsított magatartás megfelel-e az alapszabálynak valamint az iparjogvédelmi szakmát gyakorló MIE tagokhoz kötődő, közmegegyezés alapján elfogadott etikai elveknek, vagy sem, azaz méltatlan-e az egyesületi tagsághoz az észlelt hiányosság feltárásának, közlésének és a keletkezett konfliktus kezelésének módja, a Tagsági Ügyek Bizottságnak le kell folytatnia a vizsgálatot.

 

 

 

 

 

5. MIE Közlemények digitalizálása, honlapra történő feltevése

Racsek Zsóka tájékoztatott arról, hogy a MIE Közlemények 45 kötetének digitalizálása, honlapra feltöltése és a nyomtatott példányok újrakötésének költsége a bekért ajánlat alapján 183.000FT+Áfa lenne. Ez az összeg csak a jövő évi költségvetés terhére valósítható meg. Dr. Szecskay András javasolta, hogy ha lehetőség van rá, kérjük az SZTNH támogatását a dokumentumok digitalizálásához.

 

 

 

 

6. Egyebek

Ravadits Imre alelnök ismét javasolta az Elnökségi ülések kora délutáni időpont helyett később kezdődjenek. Az Elnökség legtöbb tagjának továbbra is a kora délutáni kezdés a megfelelő. Dr. Szecskay András elnök javasolta, hogy az Elnökség esetenként mégis tegyen kivételt. A javaslattal az Elnökség tagjai egyetértettek.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2015. január 27. 13 óra (Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.)

 

 

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök