Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2013. január 22-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Helyszín:
Időpont:


Szecskay Ügyvédi Iroda
12.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Dr. Sasvári Gabriella alelnök                                
Dr. Tomori Pál alelnök
Kürtös József,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Köteles Zoltán,
Lantos Mihály elnökségi tagok,
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Ravadits Imre alelnök, Dr. Faludi Gábor, Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok és Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívottt.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

 

Napirend:

 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

- a.   A „felhők” fölött mindig kék az ég…?! (copyright: Generál) avagy a szellemi tulajdon jelene és jövője című konferencia (2012. november 22-23. Egerszalók) értékelése és a rendezvényhez kapott GVH támogatás elszámolása.

Dr. Sasvári Gabriella beszámolt arról, hogy a konferencián az előzetes várakozásokat felülmúlva 126 fő vett részt. A konferencia programja felölelte a szellemi tulajdon egészét, így voltak szabadalmi, szerzői-, védjegy- és versenyjogi blokkok, amelyekben az előadók kiváló előadásokat tartottak. Az előadások magas színvonalúak, informatívak és érdekesek voltak. Az elhangzott előadásokat, illetve azok diáit az Egyesület honlapján ezúttal is hozzáférhetővé tettük.  A konferencia költségvetésében elszámoltuk a Versenykultúra Központtól kapott támogatást is. A rendezvény értékelése során az Elnökség kiemelte azt a pozitív hatást, amit az egyetemisták részvétele jelentett.

1/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség megköszönti Dr. Sasvári Gabriella alelnöknek a konferencia szakmai programjának összeállítását és a rendezvény sikeres és eredményes lebonyolítását.
        Az Elnökség egyetért a Versenykultúra Központ 500.000 Ft-os támogatásának elszámolásával.

- b. A társ szakmai szervezetekkel közös évzárót tartottunk december 12-én a   Benczúr Házban.  A rendezvény a hagyományoknak megfelelően kiváló hangulatú szakmai és baráti beszélgetéseket eredményezett, és a kiegészítő zenei műsor művészi színvonala is igen magas volt.

- c. 2012. december 19-én a MTESZ Szövetségi Tanácsa ülést tartott.
Váradi Nóra beszámolt arról, hogy a közgyűlésen megszavazták a vidéki szervezetek jogi önállóságát, azonban nem fogadták el az új alapszabályt és tisztújításra sem került sor.
A MTESZ gazdasági konszolidációs törekvései eddig még nem hoztak megfelelő eredményt. A GDF Suez Zrt. felszámolási kérelmet nyújtott be, amelyre 90 nap moratóriumot kapott a MTESZ. A moratórium 2012. december 31-én lejárt. Az ülésen elhangzott az a javaslat, hogy a GDF Suez Zrt. felé a 3 millió forintos tartozást az elmaradt tagdíjak befizetésével lehetne fedezni, amellyel az SZT túlnyomó többsége egyetértett. Az adósságrendezés után azonban újabb felszámolási kérelmet nyújtottak be a MTESZ ellen, a moratórium 2013. március 31-én jár le. A MTESZ vezetősége a határidőig megpróbál megoldást találni a kialakult helyzetre. A következő MTESZ ülés várhatóan februárban lesz, amelyen a fő téma a kialakult gazdasági helyzet, a konszolidációs törekvések eredményei és a MTESZ további léte.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

- d. 2013. január 1-től új üzemeltetési szerződés lépett életbe a Kossuth tér 6-8. alatt működő egyesületekre, szervezetekre vonatkozólag.
Racsek Zsóka tájékoztatott arról, hogy a KIVING  Zrt, a MTESZ és a MIE között kötött üzemeltetési szerződés 2012. december 31-én lejárt. 2013. január 1-től új üzemeltetési szerződés lépett életbe a KIVING ZRT. és a MIE között.  Az új szerződéssel a bérleti díj nettó 65.712Ft-ról nettó 32.006 Ft-ra csökkent.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

- e. 2013. január 16-án Dr. Lendvai Zsófia és Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán előadást tartott a Magyar Versenyjogi Egyesület és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület rendezésében. Az előadás rendkívül sikeresnek bizonyult, több mint 60-an vettek részt.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.    

 

Társszervezetek rendezvényei

- 2012. november 15. : UNION IP Szakmai Kerekasztal
- 2012. november 29. : SZTNH és a Magyar Védjegy Egyesület védjegy szakmai ügyfélfórumot tartott.  Elhangzott, hogy az előző években a MIE társszervezőként részt vett ezen az eseményen. Dr. Szecskay András elnök megkérte Váradi Nóra ügyvivő titkárt, hogy levélben keresse meg a Magyar Védjegy Egyesületet az együttműködés folytatásával kapcsolatosan.
- Dr. Tomori Pál beszámolt róla, hogy 2012. december 13-án  A Szerzői Jogi Szakértő Testület, az MSZJF és a MIE szerzői jogi szakosztálya szakmai ankétot tartott a szerzői jog aktuális kérdéseiről.  A rendezvény eredményes volt, előadónak sikerült megnyerni Dr. Michel M. Walter ügyvéd urat, a bécsi és kremsi egyetem professzorát.

 

Pályázat

Racsek Zsóka beszámolt arról, hogy Egyesületünk benyújtotta a Nemzeti Együttműködési Alap által 2013 évre kiírt egységes működési pályázatot.  A pályázatot formailag elfogadták, hiánypótlást nem kértek. 
 A NEA-tól még azt a tájékoztatást kaptuk, hogy januárban fogják kiírni a szakmai pályázatokat.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

2. 2013. évi tavaszi konferencia

Ravadits Imre írásban tájékoztatta az Elnökséget, hogy a konferencia két fő témája az európai szabadalom és az SPC fejlemények lesz és felkérte az elnökség tagjait, hogy amennyiben tudnak, ők is ajánljanak előadókat.  Racsek Zsóka ismertette a lehetséges konferencia helyszíneket, időpontokat és a várható költségeket. Figyelembe kell venni más rendezvényeket is, amelyek időpontjairól még tájékozódni kell, ezért Ravadits Imre kis türelmet kért. 

2/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség úgy döntött, hogy elektronikus szavazás útján választja ki a konferencia végleges helyét, idejét.

 

 

 

 

3. Évértékelő előadás

Ravadits Imre írásban felkérte Dr. Bendzsel Miklós évértékelő előadásának megtartására.

 

 

 

4. EU hírek

- 2012. decemberében megállapodás született az egységes európai bíráskodásról. Dr. Pethő Árpád tájékoztatott arról, hogy az ESZB megállapodás aláírásának tervezett időpontja 2013. február 16., amelyet a tagállami ratifikációk követnek majd. Jó lenne, ha a ratifikálást megelőzően hatástanulmány készülne az egységesített európai szabadalmi bíráskodási rendszer bevezetésének a magyar vállalkozásokra gyakorolt várható hatásairól, és az esetlegesen kimutatott káros hatásokkal szembeni kompenzációs igényt már a ratifikálást megelőzően hangsúlyosan meg kellene fogalmazni a rendszer pontos működésének szabályait a későbbiekben kialakító testületek felé. Hasznos lenne pl., ha videokonferencián keresztül lehetne pereskedni a távoli regionális illetve központi bíróságokon, csökkentve ezáltal a költségeket. Az egyezményben van egy halvány utalás arra, hogy a budapesti székhellyel létrehozandó bíróképző központnak esetleg lehet szerepe a szabadalmi ügyvivők ESZB szerinti képviseleti jogát megalapozó képzésben is, ami az epi-n belül találgatásra adott okot, de ezt a felvetést azonban hivatalosan nem erősítették meg. Mindenesetre számunkra minden bizonnyal nagyon előnyös lenne, ha Magyarországon valósulna meg az európai szabadalmi ügyvivőkre vonatkozó képzés, mert a szabadalmi ügyvivőknek mindenképpen európai képesítést kell szerezniük ahhoz, hogy önállóan képviselhessenek az ESZB bíróságai előtt.

- Az Európai Bizottság 2012 decemberében társadalmi konzultációt kezdeményezett a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK irányelv gyakorlati alkalmazásával összefüggésben. A konzultáció keretében összeállított kérdőívvel a Bizottság célja az, hogy képet kapjon arról, mennyire tekinthető hatékonynak a szellemi tulajdonnal összefüggő jogsértések elleni fellépés az irányelvvel harmonizált eljárások és intézkedések polgári jogi eszköztárának használatával. A kérdőív beadásának határideje 2013. március 30.

 

 

 

 

5. Jedlik terv

Az SZTNH honlapján megjelent a szellemi-tulajdon védelmére irányuló szakpolitikai stratégia (Jedlik-terv) és mellékletei. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 8. alfejezete értelmében társadalmi véleményezési eljárás keretében biztosítani kell, hogy a tervezetet bárki digitális formában véleményezhesse. A véleményezés határideje 2013. január 31.

3/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség úgy döntött, hogy a MIE véleményezi a Jedlik-tervet.

 

 

 

 

6. Delegálás a Hungarikum Szakbizottságba

A Vidékfejlesztési Minisztériumból felkérés érkezett, hogy Egyesületünk legalább 1 főt delegáljon a Hungarikum tanúsító védjegy és jogvédelmi Szakbizottságba.

4/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség dr. Bacher Gusztávot és dr. Sasvári Gabriellát delegálta a Hungarikum tanúsító védjegy és jogvédelmi Szakbizottságba.

 

 

 

7. 2012. évi egyéni és jogi tagdíjak bekérése; tagtoborzás

Január végén bekérjük az egyéni tagdíjakat, illetőleg a jogi tagdíjakat a tavalyi befizetéseknek megfelelően számlázzuk ki. 

Racsek Zsóka ismertette azokat az ügyvédi irodákat, cégeket, amelyeknek aktív kapcsolata van a MIE-vel. Az elnökség tagjai elvállalták és felosztották a listában szereplő jelölteket, akiket személyesen, telefonon és levélben keresnek meg.  Dr. Szecskay András felkérte Váradi Nóra ügyvivő titkárt a bemutatkozó levél megírására.

 

 

 

8. A 2012. évi gazdálkodás várható eredménye
és a 2013. évi költségvetés tervezete

A 2012. évi zárás megvitatásakor Racsek Zsóka elmondta, hogy az idei évre tervezett 2.714.600 Ft veszteség helyett egy millió forinttal kevesebb, 1.708.128 Ft veszteség keletkezett. A további veszteség-csökkentés lehetséges módja a jogi tagdíjak emelése (különösen azoknál, akik nem érik el az éves minimumot) illetve további jogi tagok beléptetése. Dr. Szecskay András elnök  bízik a személyes kapcsolatok működésében.  Örvendetes lenne, ha az idei évben sikerülne 20 új jogi tagot toborozni. Emellett az egyesület profiljába vágó sikeres pályázatok is eredményezhetnének bevételt. Racsek zsóka kérte az Elnökség tagjait, hogy az idei 1%-os SZJA felajánlásukat a MIE-nek tegyék meg, ezzel is csökkentve a tervezett veszteséget.

5/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolót  – 1.708.128Ft vesztességgel – az Ellenőrző Bizottság elé terjeszti és javasolja a  2012. évi közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.

6/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2013. évi költségvetést (bevételek összesen: 14.940.000 Ft, ráfordítások összesen: 16.046.000 Ft) 1.106.000 Ft veszteséget tervezve, elfogadta.

 

 

 

9. Közgyűlés

Dr. Faludi Gábor írásban tájékoztatta az elnökséget, hogy az idei közgyűlésen nem kell alapszabályt módosítani.

7/2013. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség a Közgyűlést 2013. április 16- ra tűzte ki, 13.30 órai kezdettel.

 

 

 

 

10. Egyéb

Dr. Bacher Gusztáv tájékoztatta az Elnökséget  a Dohánytermékekről szóló EU irányelv módosításáról szóló javaslat csomagolásra és címkézésre vonatkozó szabályairól kialakítandó állásfoglalás elkészítéséről.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.  

A Green Wolf Communication zöld-sajtóiroda kérte felvételét az egyesület sajtókapcsolatai közé. Dr. Szecskay András elnök a kérést jóváhagyta.

 

 

  Legközelebbi ülés: 2013. február 26. 13 óra (Danubia tanácsterme)
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök