Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2012. április 17-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Dr. Sasvári Gabriella és
Dr. Tomori Pál alelnökök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Faludi Gábor,
Kürtös József,
Dr. Köteles Zoltán,
Lantos Mihály
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka
Váradi Nóra


Távollétét kimentette:

Ravadits Imre alelnök , Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

- A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, a Magyar Védjegy Egyesülettel és a MIE-vel együttműködésben március 21-én szakmai fórumot rendezett a Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodásról (ACTA). A kerekasztal-beszélgetéseken  Dr. Faludi Gábor és Dr. Tomori Pál képviselték az Egyesületet. Dr. Faludi Gábor beszámolt arról, hogy a megállapodás aláírását ellenzőket a Kalózpárt delegáltjai képviselték, akik sajátos szemlélettel reagáltak mindhárom panelben elhangzottakra. A végkövetkeztetés az volt, hogy a Megállapodás miatt hazai jogszabályokat nem kell módosítani; a ratifikálást az SZTNH, illetve a kormány nem erőlteti és várhatóan az EU sem hoz támogató döntést. A megbeszélésen ugyan az álláspontok nem közeledtek, de nem került sor éles vitára sem.

- A KIM – mint stratégiai partnerét – felkérte Egyesületünket az új Ptk-ról szóló előterjesztés véleményezésére. Dr. Faludi Gábor tervezete alapján az Elnökséggel egyeztetett észrevételeket megküldtük a KIM-nek. Dr. Faludi Gábor tájékoztatott arról, hogy a napokban a KIM kiértékelő-tájékoztató rendezvényeket tart a véleményező szervezetek részvételével, ahol ismerteti, hogy melyik észrevételeket tudják a tervezetbe beépíteni.

- Váradi Nóra munkaviszonya április 2-től létrejött, megkezdte munkáját az Egyesület Titkárságán.

- A Parlament elfogadta a Hungarikumokról (2012. XXX. sz. törvény A magyar nemzeti értékekről és hungarikumról) szóló törvényt.

- Április 12-én ülésezett az Ellenőrző Bizottság. Megtárgyalta az Egyesület 2011. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és a 2011. évi közhasznúsági jelentést. Összeállította jelentését a május 29-i közgyűlésre. Megtárgyalta a 2012. évi költségvetést.

Az Elnökség a tájékoztatásokat tudomásul vette.

 

 

2. Változások az egyéni tagságban


Váradi Nóra tagságot érintő leveleket ismertetett.

16/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség  sajnálattal veszi tudomásul Dr. Füredi Károly és  Dr. Völgyesi Lászlóné kilépését.

 

 

 

3. A május 10-11. között, Szegeden megrendezésre kerülő szabadalmi ügyvivői
továbbképzés előkészületei

Ravadits Imre alelnök kényszerű távolléte miatt Párkányi Mária beszámolt a konferencia előkészítésének jelenlegi fázisáról.
A végleges szakmai programot tartalmazó felhívást az egyesületi tagságon kívül eljuttattuk a szegedi (biológiai) kutatóhelyekhez, a tudományos technológia transzfer irodákhoz, innovációs ügynökségekhez  és innovációs vállalkozásokhoz.
A szegedi egyetemisták és PhD hallgatók részvételének támogatására megállapodást kötöttünk az SZTNH-val. A Megállapodás szerint 10 fő díjmentes részvételére írhattunk ki pályázatot. A pályázatot elsőként a Szegedi Tudományegyetemen, majd a SOTE-n hirdettük meg.
A konferencia résztvevőinek száma az ülés időpontjában 75 fő (amely a pályázat elbírálása után, várhatóan további 10 fővel nő.)

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

4. 2013. évi (AIPPI-MIE-MSZJF) nemzetközi konferencia

A korábbi ülésen elhangzottakat összefoglaltuk egy vázlatban, illetve új költségvetés készült.
Az írásos előterjesztések vitájában felvetődött, hogy elegendő-e a rendezvény tervezett időpontjáig rendelkezésre álló nem egészen egy év az alapos előkészítéshez; más nemzetközi rendezvények alacsony részvételéről hallottunk beszámolókat. További alternatív javaslatok hangzottak el a III. szekció témáira (szabványokba foglalt szabadalmak problémái; szellemi alkotások versenyjogi aspektusai; EU irányelv a dohányipari termékek „meztelen” csomagolására). Belföldön megnyerhető szponzorokra tettek javaslatokat.

17/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Tovább kell  folytatni a  2013. évi nemzetközi konferencia előkészületeit. Az eddig elhangzottakról Dr. Szecskay András levélben tájékoztatja a társzervezők (AIPPI és MSZJF) vezetőit és kéri észrevételeiket a MIE  által összeállított témajavaslatokra.
Az Elnökség tagjai vállalták a javasolt hazai szponzorok támogatási készségének előzetes felmérését.

 

 

 

5. Közgyűlés

Az írásos előterjesztések alapján az Elnökség megtárgyalta a  közgyűlés meghívóját,  a Beszámolót a 2011. évi tevékenységről és gazdálkodásról, valamint a 2011. évi Közhasznúsági Jelentést.
Párkányi Mária beszámolt az Ellenőrző Bizottság üléséről, melyen elfogadták az EB jelentését a közgyűlésnek.

18/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség 2012. május 29-én 13.30 órára hívja össze az Egyesület éves rendes közgyűlését. A közgyűlés napirendje:

 1. 50 éve alakult újjá a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület
  Dr. Bacher Vilmos előadása

  Köszöntő
  Dr. Bendzsel Miklós előadása

  MIE Emlékérem/érmek átadása

 2. Beszámoló az Egyesület 2011. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
  (Írásos előterjesztés)

 3. A 2011. évi Közhasznúsági Jelentés
  (Írásos előterjesztés)

 4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2011. évről
  (Írásos előterjesztés)

 5. Egyebek

19/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a melléklet szerinti tartalommal terjeszti a közgyűlés elé a „Beszámoló a 2011. évi tevékenységről és gazdálkodásról” c. dokumentumot.

20/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal). Az Elnökség a melléklet szerinti tartalommal terjeszti a közgyűlés elé a „2011. évi Közhasznúsági Jelentés”-t (melynek melléklete a 2011. évi mérleg)

21/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség az Egyesület újjáalakulásának 50. évfordulója alkalmából MIE Emlékérem elismerésben részesíti:
      Dr. Bendzsel Miklós
      Dr. Fabricius László,
      Dr. Völgyesi Lászlóné

22/2012. sz. Elnökség határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2012. évi költségvetésben a jubileumi közgyűlés költségei miatt  140.000 Ft-tal megemeli a reprezentációs költségeket és a MIE Emlékérmek elkészítésére 200.000 Ft felhasználását engedélyezi.

 

 

 

6. Egyebek

- A Szellemi Tulajdon Világnapja hivatalos ünnepsége április 26-án 14 órakor, a MOM Kulturális Központjában kerül sor.

- Dr. Szecskay András tájékoztatott arról, hogy Dr. Gonda Imre főosztályvezető helyettes (SZTNH) levélben hívta fel a figyelmet arra, hogy az EU a 2001/37/EK irányelv módosítását tervezi a dohánytermékek csomagolásának újraszabályozása érdekében. Miután a változtatásnak védjegyjogi vonatkozásai is lehetnek, megfontolandó az előzetes egyesületi állásfoglalás kialakítása.
Az Elnökség felkérte Dr. Bacher Gusztávot,  hogy készítsen javaslatot és azt a két elnökségi ülés között jutassa el azt Elnökség tagjaihoz véleményezésre.

- A Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére – az LES kezdeményezésére – közös szakmai rendezvény lesz április 27-én, a meghívót a rendezők kiküldték tagjaiknak.

- Dr. Szecskay András és Dr. Bacher Gusztáv vállalták, hogy kezdeményezik GVH Versenykultúra Központnál a 2012. évi együttműködési megállapodást.

- Ravadits Imre javasolta az elnökségi ülések időpontját reggelre, vagy késő délutánra módosítani. Az Elnökség tagjainak többsége a jelen gyakorlat szerinti, déli időpontot (az ebédszünet hasznosításaként) támogatta.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2012.  június 12. 13.00 óra  (Danubia tanácsterme)

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök