Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2012. március 13-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Ravadits Imre és
Dr. Tomori Pál alelnökök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Kürtös József,
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Sasvári Gabriella alelnök, Dr. Faludi Gábor, Dr. Köteles Zoltán és Lantos Mihály elnökségi tag,valamint Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

A KIM – mint stratégiai partnerét – felkérte Egyesületünket az új Ptk-ról szóló előterjesztés véleményezésére. Az Elnökség tagjaitól március 27-ig várjuk az észrevételeket, hogy a véleményezésre adott március 31-i határidőt tartani lehessen.

Dr. Szecskay András beszámolt az AIPPI és az MSZJF vezetőivel folytatott, március 7-i megbeszélésről, melyen a közeljövőben megrendezendő nemzetközi konferencia esélyeit latolgatták, illetőleg áttekintették a konferencia lehetséges témáit. A megbeszélésről készült emlékeztetőt, illetve az AIPPI és az MSZJF által javasolt témavázlatokat az Elnökség tagjai előzetesen megkapták.

Az Elnökség megvitatta a nemzetközi konferencia időpontjával, tematikájával és pénzügyeivel kapcsolatos véleményeket.

10/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igaz szavazattal): Az Elnökség támogatja közös (az AIPPI, az MSZJF és a MIE társszervezésében) budapesti nemzetközi iparjogvédelmi és szerzői jogi konferencia szervezésére történő előkészületek folytatását.
Elfogadja a társzervezők javaslatát a 2013. tavaszi (áprilisi) időpontra és ennek megfelelően módosítja a MIE 2012. évi programját és költségvetését. Az Elnökség tudomásul veszi, hogy a 2013. áprilisában megrendezendő nemzetközi konferenciával együtt a hagyományos tavaszi szakmai rendezvényt nem rendezhető meg, ezt a nemzetközi rendezvény pénzügyi eredményének tervezésekor figyelembe kell venni.
Támogatja az eddigi témajavaslatokat és felkéri a társegyesületeket, folytassák a tervező munkát. A gazdasági eredményesség tervezéséhez mielőbb készüljön összeállítás a rendezvény pénzügyi támogatására (szponzorálásra) felkérhető szervezetekről.
Az Elnökség kéri a képviseletet ellátó irodákat, hogy 15-20 külföldi ügyfelüknek a konferencián részvételi díjjal történő részvételét próbálják biztosítani és erről előzetesen nyilatkozzanak.
A Titkárság a következő ülésre készítsen új költségvetést a módosított részvételi díjakkal, illetőleg 2013. évre vonatkozó árajánlatok figyelembevételével.

 

 

2. Változások az egyéni tagságban


Párkányi Mária egyéni tagságot érintő leveleket ismertetett.

11/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség  sajnálattal veszi tudomásul Penyigei Krisztina és Almási Sándor kilépését.

 

 

 

3. A május 10-11. között, Szegeden megrendezésre kerülő szabadalmi ügyvivői
továbbképzés előkészületei

Ravadits Imre tájékoztatta az Elnökséget, hogy a szegedi Novotel szállodávan megkötöttük a szolgáltatási szerződést, május 10-én éjszakára 100 főt tudunk elhelyezni. A tagságot, illetőleg a tavaly összeállított - technológia transzferrel foglalkozó irodák, vállalkozások - lista alapján a várható érdeklődőket első körlevélben értesítettük a rendezvény dátumáról, helyszínéről és legfontosabb témáiról. A tavaly kipróbált módszerrel, egyúttal előadók jelentkezésére is lehetőséget adtunk.
A szakmai program összeállítása folyik, Dr. Bendzsel Miklós elnök úr vállalta a rendezvény plenáris nyitóelőadását, azzal hogy ebben az előadásban tesz eleget a Hivatal 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatásra vonatkozó felkérésnek is. Az előadás időkeretében meghatározásakor erre tekintettel leszünk.
Az előzetes értesítés után Dr. Greiner István (Richter Gedeon Nyrt.) kijelentette, hogy a biotechnológia téma kifejezetten fontos és érdekes a gyógyszergyár munkatársai számára; nemzetközi kapcsolataik alapján felajánlotta, hogy Németországi biotechnológiai leányvállalatuk egy képviselőjét megnyeri előadónak. Ugyancsak jelezte előadási szándékát Dr. Kereszty Marcell is.
A Szegeden működő kutatóhelyek, illetőleg egyetemi intézetek képviselőivel is folynak az egyeztetések.
A részletes szakmai programot az Elnökség még a meghirdetés előtt meg fogja ismerni.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

4. Javaslat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítására

A módosítás szövegére vonatkozó előterjesztést előzetesen megkapták az Elnökség tagjai, ehhez Dr. Faludi Gábor – váratlan akadályoztatása miatt – további írásos kiegészítéseket fűzött.

12/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség megköszöni Dr. Faludi Gábor előterjesztését és figyelembe véve a más szervezetek által már kért jogszabály-értelmezéseket is, úgy döntött az új egyesületi törvény, illetve az egyesületek nyilvántartásával kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazó törvény alapján a 2012. évi közgyűlésen nem tartja szükségesnek az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat megváltoztatását.
A közhasznúsági státusz esetleges fenntartása érdekében a 2011. év, illetőleg az előző két év mérlegét az előírt határidőig, május 31-ig letétbe helyezi.

 

 

 

5. Közgyűlés

Dr.Szecskay András beszámolt arról, hogy előzetesen E-mailben, (majd az ülés alatt telefonon) kérte fel Dr. Bendzsel Miklóst elnök urat az Egyesület megalakulásának 50. évfordulójáról is megemlékező közgyűlés előadójának, és egyeztetett vele a közgyűlés lehetséges időpontjáról. Beszámolt arról is, hogy  Dr. Bacher Vilmos elfogadta az Egyesület felkérését és előadást tart az évforduló alkalmából. A két előadás tartalmáról és időtartamáról még további egyeztetések szükségesek.

13/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség 2012. május 29-én 13.30 órára (határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés időpontja: 14.00 óra) hívja össze az Egyesület közgyűlését.
Napirend:
  1. 50 éves a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
      (előadók: Dr. Bendzsel Miklós és Dr. Bacher Vilmos)

  2. Beszámoló az Egyesület 2011. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
  3. 2011. évi Közhasznúsági Jelentés (melléklete a 2012. évi mérleg)
  4. Az Ellenőrző Bizottság Jelentése
  5. Egyebek
A 2. és 3. napirendi pntok írásos előterjesztései a következő ülésen kerülnek megvitatásra.

 

 

 

6. Egyesületi tikári állás

Dr. Szecskay András és Dr. Pethő Árpád tájékoztattak a titkári állásra beérkezett jelentkezőkről. Egy pályázót mindketten meghallgattak, akit eddigi munkakörei, iskolai végzettsége és angol nyelvismerete alapján alkalmasnak találnak a munkakör betöltésére.

14/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazattal): Az Egyesület az  ügyvezető titkári munkakörében (napi 4 órás részmunkaidőben) Váradi Nórát alkalmazza, 2012. április 1-től, határozatlan időre, 3 hónap próbaidővel. Április hónapban kerül sor a munkakör átadás-átvételére, Párkányi Mária munkaviszonya 2012. április 30-án közös megegyezéssel megszűnik. Az Elnökség felkéri Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnököt a munkáltatói szerződés megkötésére, illetőleg a munkaviszony-megszűntetés dokumentálására.

 

 

 

7. Egyesületi észrevételek a Btk. tervezett módosítása kapcsán

Dr. Bacher Gusztáv emlékeztetett arra, hogy az Elnökség előző ülésén úgy döntött, hogy az Egyesület észrevételeket tesz az új Btk. tervezetéhez.
Az Elnökség köszönettel fogadta Dr. Faludi Gábor írásos észrevétel-tervezetét.

15/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazattal): A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület – az írásban előterjesztett tervezettel azonos tartalmú - javaslatot tesz az új Btk. tervezetéhez. Az észrevételek KIM-hez történő eljuttatására felkéri Dr. Szecskay András elnök urat.

 

 

Legközelebbi ülés: 2012.  április 17. 13.00 óra  (SBGK Ügyvédi és Szabadalmi  Irodák tanácsterme)

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök