Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2012. február 21-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Dr. Sasvári Gabriella és
Dr. Tomori Pál alelnökök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Faludi Gábor,
Kürtös József,
Dr. Köteles Zoltán,
Lantos Mihály elnökségi tagok,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Ravadits Imre alelnök, Dr. Szamosi Katalin elnökségi tag és Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Párkányi Mária beszámolt arról, hogy

- az előző ülésen elhangzottaknak megfelelően, a tavaly megállapított tagdíjmértékkel a Titkárság bekérte a 2012. évi egyéni tagdíjakat és kiszámlázta a jogi tagdíjakat.

- nagy érdeklődés mellett zajlott január 18-án a Védjegy Szakosztály rendezésében Dr. Kereszty Marcell „Az eltiltás terjedelme és végrehajthatósága iparjogvédelmi perekben” című előadása.

Az Elnökség a tájékoztatásokat tudomásul vette.

A beszámolóhoz kapcsolódóan Dr. Sasvári Gabriella javasolta, hogy a korábbi gyakorlathoz visszatérve, az egyesületi rendezvényein ajándék-könyvvel köszönjük meg az előadók közreműködését.

5./2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Egyesület a jövőben rendezvényein a közreműködők (előadók) munkáját könyv-ajándékkal köszöni meg.

 

 

2. Változások a tagságban


6/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség – sajnálattal – tudomásul veszi Balla Károly kilépését és – jogi tag képviselőnek jelölése miatt – törli az egyéni tagok közül Ravadits Imrét.

 

 

 

3. Nemzetközi konferencia (2012. szeptember) esélyei és témajavaslatok

Az elhangzott hozzászólásokat összegezve, nem túl kedvező a politikai és gazdasági környezet nemzetközi konferencia szervezéséhez Budapesten. A konferencián olyan témát kellene választani, amely a szellemitulajdon-védelmének több területét érinti, tágítja, vagy átértékeli az egyes jogterületek határait. A sikeres rendezvény szervezésének minden bizonnyal előfeltétele a többi érintett szakmai szervezettel, illetve az SZTNH-val történő szoros együttműködést.
A költségvetés tervezetéből megállapítható, hogy a rendezvény pénzügyi eredménye érdemben nem befolyásolja az Egyesület 2012. évi pénzügyi zárását, vagyis nem teszi nyereségessé a tevékenységét, legfeljebb mérsékeli a veszteséget.
Ennek ellenére megfontolandó, hogy a szakmai hagyományok okán folytatódjon a nemzetközi rendezvények sora.

Az Elnökség egy 2012. év szeptemberében megrendezendő nemzetközi konferencia esélyeinek latolgatására, illetőleg a rendezvény szakmai programjára vonatkozó javaslatok összegyűjtésére és megvitatására konzultációra hívja az AIPPI az MSZJF és az SZTNH vezetőit március 7-ére. A nemzetközi konferencia megrendezéséről – a konzultáció eredményének figyelembevételével – a következő ülésen határoz.

 

 

 

4. 2012. évi költségvetés

Racsek Zsóka az előző elnökségi ülésen elhangzottak alapján (1 fő teljes és 1 fő részfoglalkozású munkavállaló, illetőleg egy esetleges nemzetközi konferencia bevételei és kiadásai) átdolgozta és az Elnökség elé terjesztette a 2012. évi költségvetés 4. változatát.

7/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség 31.838.000 Ft bevétellel, 32.701.650 Ft kiadással, így 863.650 Ft vesztességgel fogadta el a 2012. évi költségvetést.
Amennyiben a rendező egyesületek úgy döntenek, hogy 2012. évben nem rendeznek nemzetközi konferenciát, akkor a költségvetésből a konferencia bevételeit és kiadását törölni kell.

 

 

 

5. A május 10-11. között, Szegeden megrendezésre kerülő szabadalmi ügyvivői továbbképzés előkészületei

Ravadits Imre távolléte miatt nem került megtárgyalására a napirendi pont.

Az Elnökség figyelemmel arra, hogy a rendezvény felhívását március 15-ig ki kell küldeni, felkéri Ravadits Imrét, hogy a rendezvény eddigi előkészületeiről, a tervezett szakmai programról – távolléte miatt írásban - adjon tájékoztatást.

 

 

 

 

6. Társadalmi vita a Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodás (ACTA)
aláírása kapcsán

Dr. Pethő Árpád tájékoztatott Dr. Ficsor Mihállyal folytatott levélváltásáról, emlékeztetett arra, hogy az Elnökség tagjaihoz eljuttatta az aláírás kapcsán születetett, a sajtóban, vagy az interneten fellelhető reakciókat. Támogatni javasolta a Magyar Védjegy Egyesület javaslatát, hogy egy kerekasztal beszélgetésen ütköztessük a véleményeket, mely után egy közös sajtótájékoztatóval segítsük a közvélemény alakítását. A hozzászólók javaslatot tettek a – szakmán kívüli -  meghívottakra, a vita mentére és vállalkoztak a vitaanyag összeállítására és a helyszíni közreműködésre.

8/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): A MIE a Magyar Védjegy Egyesülettel közösen – együttműködésben az SZTNH-val –  kerekasztal-beszélgetést rendez a Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodás (ACTA) aláírása alkalmából.
A március 21-ére tervezett rendezvény célja, hogy elősegítse a Megállapodás hatásainak helyes felmérését, a közvélemény szakszerű tájékoztatását. A rendezvényen az Elnökséget Dr. Tomori Pál és Dr. Faludi Gábor képviselik, akik közreműködnek a vitaanyag, illetőleg a sajtótájékoztató szövegének előkészítésében is.

 

 

 

7. Egyesületi észrevételek a Btk. Tervezett módosítása kapcsán

Dr. Bacher Gusztáv emlékeztetett arra, hogy a KIM társadalmi egyeztetés céljára közétette az új Btk. tervezetét.
Megfontolásra javasolta, hogy az Egyesület észrevételeket tegyen a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekményekre vonatkozó fejezethez, illetve az ahhoz tartozó indokoláshoz.

Az Elnökség felkérte Dr. Faludi Gábort és Dr. Bacher Gusztávot, hogy készítsék el az egyesületi észrevételek tervezetét, amelyet a következő ülésén megvitat. Ha a véleményezési határidő szükségessé teszi, akkor tegyenek javaslatot elektronikus szavazásra.

 

 

8. MTESZ Szövetségi Tanácsának ülése előtt a MTESZ egyik székházának
értékesítésére vonatkozó javaslat

Dr. Pethő Árpád tájékoztatott arról, hogy nem tudott részt venni a Szövetségi Tanács ülésén, amint megérkezik a jegyzőkönyv, tájékoztatja az Elnökséget a közös vagyont érintő döntésekről.

 

 

 

9. Javaslat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet
mű-ködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítására

Dr. Faludi Gábor tájékoztatott arról, hogy a MIE javaslat tartalmával azonos javaslatok érkeztek a jogalkotóhoz a közös jogkezelőktől és más civil szervezetektől, hamarosan állásfoglalás várható, emiatt a javaslat elküldésének elhalasztását javasolta.

Az Elnökség a javaslatot elfogadta.

 

 

10. Közgyűlés

Dr. Szecskay András javasolta, hogy az Egyesület megalakulásának 50. évfordulójáról a rendes közgyűlés keretében emlékezzünk meg. Javasolta, hogy hívjuk meg a KIM-et, a bíróságokat, a társ szakmai szervezeteket is.

Dr. Faludi Gábor javasolta, hogy az Elnökség a következő ülésén határozza meg az alapszabály módosításának irányait.

Az Elnökség a közgyűlés ünnepi programjaink előadóival történő egyeztetés után, a következő ülésen határozza meg a közgyűlés időpontját és napirendjét.

 

 

 

11. Egyebek

Lantos Mihály, az LES Magyarország elnökeként javasolta, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan – a Szellemi Tulajdon Világnapjáról közös szakmai délelőttön emlékezzék meg az LES, a MIE, a Versenyjogi és a Védjegy Egyesület.
A hozzászólók a MIE részéről a unitary patent, illetve az addig elfogadásra kerülő Hungarikum törvény témájában javasoltak előadást.

9/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): A MIE csatlakozik az LES felhívásához és tagságával illetőleg előadóval közreműködik a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából tervezett szakmai nap sikeres megrendezésében.

 

 

 

Legközelebbi ülés: 2012. március 13-án 13 órakor (Szecskay Ügyvédi Iroda)

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök