Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2012. január 17-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Ravadits Imre,
Dr. Sasvári Gabriella és
Dr. Tomori Pál alelnökök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Kürtös József,
Dr. Köteles Zoltán elnökségi tagok,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Faludi Gábor, Lantos Mihály, Dr. Szamosi Katalin elnökségi tag és Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

– A társ szakmai szervezetekkel közös évzárót tartottunk december 13-án az Aranytíz Kultúrházban.

– Dr. Tomori Pál alelnök javaslata alapján észrevételeket tettünk az egyes szerzői jogi rendeletek módosításáról szóló tervezethez.

– Az írásos előterjesztés szerinti tartalommal küldtük el az Egyesületnek (az egységes hatályú európai szabadalomhoz kapcsolódóan) a helyi illetve regionális divízió létrehozására vonatkozó javaslatát a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkárának és az SZTNH elnökének.
A levél elküldése óta ismertté vált, hogy a kormány továbbképzési központ létrehozására, illetve regionális és egy helyi bíróság működtetésére vállalkozna Magyarországon.
Dr. Szecskay András elnök a fentieket kiegészítette azzal, hogy a napokban Molnár Imre és Dr. Bacher Gusztáv társaságában személyesen konzultált Dr. Csóti Tamás bíróval, aki egyetértett a MIE által megfogalmazott javaslatokkal és közreműködést ígért bíró társai támogatásának elnyerése érdekében.

Az Elnökség a tájékoztatásokat tudomásul vette.

 

 

2. Változások a tagságban

Párkányi Mária ismertette Dr. Fehérvári József levelét, melyben bejelentette egyéni tagságának megszűntetését.
A bejelentés ismertetésekor javaslat hangzott el arról, hogy tagságukat megszüntető, hosszú időn keresztül aktív tagok számára – korlátozott jogokkal – tiszteletbeli tagságot ajánljunk.
Az alapszabály következő módosításakor ezt a javaslatot meg kell vitatni.

1/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség – sajnálattal – tudomásul veszi Dr. Fehérvári József kilépését.

 

 

 

 

3. A 2012. évi egyéni és jogi tagdíjak bekérése

A hozzászólók egyetértettek azzal, hogy ebben az évben ne emelkedjenek az egyéni tagdíjak.
A jogi tagság megőrzése érdekében felvetődött, hogy megújítható-e a gyógyszeripar szellemi tulajdonvédelmi kérdéseivel foglalkozó munkabizottság, melynek munkájában több olyan innovatív gyógyszergyár is közreműködött, akik a bizottság elhalása után megszűntették tagságukat. 
Az Elnökség februári ülésére meghívja a gyógyszeripari jogi tagjainak képviselőit és véleményüket és javaslataikat kéri azokról a témákról, amelyekről az egyesület bizottságában, vagy akár hazai vagy nemzetközi konferenciáján érdemi szakmai konzultáció/eszmecsere folytatható.

2/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2011. évre meghatározott mértékű egyéni és jogi tagdíjak bekérésével bízza meg a Titkárságot.

 

 

 

4. A 2011. évi gazdálkodás várható eredménye és a 2012. évi költségvetés tervezete

A 2011. évi zárás megvitatásakor Racsek Zsóka emlékeztetett arra, hogy a jogi tagokkal folytatott tárgyalások/levelezések eredményeként 14 jogi tag emelte tagdíját, összesen 488.000 Ft összegben.
A hozzászólók megállapították, hogy a tavalyi évre elhatározott egyéb „bevételszerző” törekvések csak részsikereket hoztak, hiszen ténylegesen 1 MFt támogatást sikerült  elnyerni (a GVH-val kötött együttműködési megállapodás alapján).

3/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót  - 2.199.395 Ft vesztességgel – az Ellenőrző Bizottság elé terjeszti és javasolja a  2012. évi közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.

Az Elnökség a 2012. évi költségvetés tárgyalása során nem hozott határozatot.  
Az Elnökség tagjai aggodalmat éreznek amiatt, hogy a sorozatos veszteséges gazdálkodás felőrli az Egyesület pénzügyi tartalékait.
Javaslat hangzott el arra, hogy ismét nemzetközi konferenciák szervezésével próbálja bevételeit növelni az Egyesület. A társszervezőkkel, vagy önállóan – 2012. szeptemberében – esetleg szervezendő nemzetközi esemény központi témáira vonatkozó javaslatok a februári ülésen kerülnek megvitatásra..
Felmerült, hogy az esetleges nemzetközi konferencia témáiról, illetve a plenáris előadókról is hasznos lenne konzultálni a GVH-val, az ez évi együttműködési megállapodás előkészítő tárgyalása alkalmával.

Az Elnökség felkérte Racsek Zsókát, hogy a februári ülésre készítsen új költségvetési tervet, amely 1,5 fő munkavállaló éves foglalkoztatásának (360 eFt, illetve 160 eFt/hó fizetés) költségeit, illetve a remélt nemzetközi konferencia bevételei/kiadásait is tartalmazza.

 

 

 

5. Személyi kérdések Titkárság

Dr. Pethő Árpád és Ravadits Imre nem tartják elfogadhatónak, hogy az Egyesület költségvetése folyamatosan veszteséget hozzon, így max.  10 év alatt felélje tartalékait és pénzügyileg ellehetetlenüljön. Ezért úgy gondolják – amennyiben továbbra is alkalmazottakkal működik az Egyesület, akkor –, a felvételre kerülő munkatársat menedzseri feladatokkal is meg kell bízni és akinek bérezése/premizálása az által megnyert új jogi tagok, illetőleg bevételszerző tevékenység (pályázat, rendezvény) bevételeitől függjön.
Dr. Szecskay András véleménye szerint alkalmazottak nélkül az Egyesület tevékenysége jelentősen csökkenne, ezért nem javasolja ezt az utat addig, amíg – a korábbi szakmai és pénzügyi sikereknek köszönhetőn – a működéshez pénzügyi fedezettel rendelkezünk. Egyetért azzal, hogy az új munkavállaló munkabérét alacsonyabban (160.000 Ft/hó, majd a jutalom a szerzett bevételek arányában).
Dr. Sasvári Gabriella ajánlotta, hogy az SZTNH-tól a leépítések miatt kikerülő, de részfoglalkozást még vállaló kollégák közül válasszuk ki az új alkalmazottat, hiszen a speciális szakmai és személyi ismeretség az Egyesület számára azonnali haszonnal járna.

Dr. Szecskay András felkérte az Elnökség tagjait, hogy ismeretségi körükben történt tájékozódás után tegyenek javaslatot az Egyesület leendő részfoglalkozású munkavállalójára.

 

 

 

6. Új egyesületi törvény

Dr. Faludi Gábor –  betegsége miatt – írásban ismertette  a civil szervezetekre vonatkozó új jogszabályokat.

A hozzászólók egyetértettek azzal, hogy a jogalkotók szándékával ellentétes, hibás megfogalmazásokat tartalmazhatnak a jogszabályok.
Nem tartják célszerűnek állásfoglalás kérését, hiszen az a Bíróságot nem köti, tehát a jogszabályok jelenlegi szövegének megfelelően kell eljárnunk és megtenni a szükséges alapszabály módosításokat.

Az Elnökség megköszöni Dr. Faludi Gábornak az új jogszabályok ismertetését tartalmazó előterjesztését és felkéri, hogy a májusra tervezett rendes közgyűlés számára tegyen javaslatot az alapszabály (és SZMSZ) módosítására. Kéri továbbá, hogy készítse elő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz, mint stratégia partnerhez benyújtandó,  a 2011. évi CLXXXI. törvényre (civil szervezetek bírósági nyilvántartása) és a 2011. évi CLXXV. törvényre (civil szervezetekről) vonatkozó módosítási javaslatot.

 

 

 

7. Egyebek

Ravadits Imre ismertette a tavaszi várható nemzetközi rendezvényeket, illetőleg az SZTNH már ismert nemzetközi és hazai rendezvényeit és kötelezettségeit, ezekre figyelemmel 3 időpontot terjesztett elő a tavaszi szabadalmi ügyvivői továbbképzéshez.

4/2012. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Egyesület tavaszi szabadalmi ügyvivői továbbképzését 2011. május 10-11-én, Szegeden, biotechnológia témakörben rendezi meg. Az Elnökség a továbbképzés szakmai szervezésére Ravadits Imre alelnököt kéri fel.

 

 

Legközelebbi ülés: 2012.  február 21. 13:30 óra (Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda)

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök