Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2011. december 6-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Ravadits Imre,
Dr. Sasvári Gabriella alelnökök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Kürtös József,
Lantos Mihály,
Dr. Köteles Zoltán,
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Tomori Pál alelnök és Dr. Faludi Gábor elnökségi tag.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök tájékoztatott arról, hogy

- A KIM felkérésére véleményeztük „Az audiovizuális művek európai unióbeli online terjesztéséről: a digitális egységes piac lehetőségei és kihívásai” c. Zöld könyvet.

- A GVH-val kötött együttműködési megállapodás alapján, az „Értékek és kérdések…” című szakmai továbbképzésen egyetemisták költségmentes részvételére kiírt pályázatra 19 jelentkezés érkezett be. A konferencia szervező bizottsága kiválasztotta a 15 nyertes pályázót. A pályázati felhíváshoz hasonlóan a pályázat eredményét honlapunkon hoztuk nyilvánosságra.

- A Magyar Versenyjogi Egyesület nélkül (szakmai rendezvényük lesz december 14-én így számukra korábban nem szerencsés az „évzárás”), december 13-án, az AranyTíz Kultúrházban lesz a társszervezetekkel közös évzáró rendezvény. A rendezvény összes költsége kb. 380.000 Ft, ebből 200.000 Ft esik a MIE-re.

Az Elnökség a tájékoztatásokat tudomásul vette.

 

 

2. Az „Értékek és kérdések a szellemi tulajdon világában” című
szakmai továbbképzés (november 24-25., Székesfehérvár) értékelése
és a rendezvényhez kapott GVH támogatás elszámolása

Dr. Sasvári Gabriella alelnök írásos beszámolója mellékelve, a részvételi adatokat és a pénzügyi eredményt tartalmazó beszámolót az Elnökség tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták.
A konferencia költségeihez használtuk fel a Versenykultúra Központtal történt megállapodáson alapuló támogatást. Az elszámolás tervezetét előzetesen megkapták az Elnökség tagjai.

Elismerő hozzászólások hangzottak el a jó szakmai programról, a vártnál magasabb létszámról, illetőleg az egyetemisták részvételének pozitív hatásáról. Javaslat hangzott el, hogy a tavaszi, szabadalmi ügyvivő továbbképzéshez is próbáljuk olyan támogatást szerezni, mellyel a műszaki, vagy alaptudományi egyetemekről is toborozhatunk a konferencián résztvevő hallgatókat. Felmerült, hogy a tavaszi továbbképzés egyik témája a biotechnológiai újdonságok szellemi tulajdonvédelme legyen, és ehhez szegedi helyszínt választva, egyetemi, kutató intézteti fejlesztő-kutató szakemberek részvételét is remélhetjük.

29/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség megköszönti Dr. Sasvári Gabriella alelnöknek a konferencia szakmai programjának összeállítását és a rendezvény sikeres és eredményes lebonyolítását. Az Elnökség egyetért a Versenykultúra Központ 1.000.000 Ft-os támogatásának elszámolásával.

 

 

 

3. Tagfelvétel és kilépések

Párkányi Mária egy egyéni belépési nyilatkozatot és kilépésről szóló levelet ismertetett.

30/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség felveszi az Egyesület egyéni tagjai közé Dr. Vittay Dorottyát. Sajnálattal veszi tudomásul Németh Zsuzsanna és Egri János egyéni tagok kilépését.

 

 

 

4. A 2011. évi gazdálkodás várható eredménye és a 2012. évi költségvetés tervezete

Az Elnökség tudomásul vette a 2011. évi gazdálkodás várható eredményéről szóló tájékoztatót.

A jövő évi költségvetés tárgyalása előtt Dr. Szecskay András javasolta, hogy a titkárság zavartalan továbbműködtetése érdekében tárgyalják meg a Párkányi Mária nyugdíjba vonulási szándéka miatt kialakult helyzetet. Érvek hangzottak el amellett, hogy továbbra is főállású (esetleg részfoglalkozású) munkatársakkal biztosítsák az Egyesület független működését, de javaslatok hangzottak el arra is, hogy a feladatok és az ahhoz szükséges munkaidő és egyéb szükségletek áttekintésével döntsenek a foglalkoztatás módjáról és mértékéről.
Dr. Szecskay András felkérte Párkányi Máriát, hogy gondolja újra nyugdíjba vonulását, illetőleg hogy a jelenleg betöltött munkakör leírását és a feladatokat írásban állítsa össze az Elnökség számára.
Javasolta, hogy a 2012. évi költségvetést a titkárságról (munkatársakról) hozott döntés után tárgyalja meg az Elnökség.

 

 

 

5. Egyebek

Dr. Szecskay András és Dr. Bacher Gusztáv elektronikus úton javasolta az Elnökségnek, hogy a MIE javasolja – az Egységes Szabadalmi Bíróságra vonatkozó szövegtervezetekre figyelemmel – helyi divízió létrehozását.
Észrevétel hangzott el arról, hogy szinte hetente készülnek új szövegtervezetek, tehát a javaslat szövegét a legutóbbi változathoz kell igazítani.
A hozzászólások – az írásos előterjesztés indokainak elfogadásával – támogatják a javaslatot, de annak a kormány oldaláról történő elfogadásában nem bíznak.
Javaslat hangzott el arra, hogy az előterjesztésben megjelölt szervezeteken kívül a MIE jogi tagjainak támogatását is meg kellene nyerni, illetve kérni kellene az ő lobbizásukat is. Ezt elősegítené egy részletesebb összeállítás, melyből a cégek megérthetnék, hogy az ő érdekük az egyszerűbb jogérvényesítés a Magyarországon működő bíróság révén.
A hozzászólók támogatják, hogy a levélben a MIE kérje a kormánytól, hogy a végleges döntés előtt legyen még konzultáció.
Kürtös József elnökségi tagon keresztül kéri az Elnökség az SZTNH segítségét és javaslatát, hogy mely EU-s képviselőnek lenne hasznos továbbítani a MIE javaslatát.

31/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség egyetért azzal, hogy az Egyesület – a Stratégiai Partnerségi Megállapodás alapján – javaslatot tegyen az Egységes hatályú európai szabadalmi rendszerben helyi divízió létrehozására. Felhatalmazza Dr. Szecskay András elnököt, hogy a javaslatot – a végleges szövegnek az Elnökség elektronikus úton történő jóváhagyása után – a címzetteknek megküldje.

 

 

Legközelebbi ülés: 2012.  január 17. 13:00 óra. (SBGK Ügyvédi Irodák)

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök