Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2011. szeptember 20-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Ravadits Imre és
Dr. Sasvári Gabriella alelnökök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Faludi Gábor,
Kürtös József,
Lantos Mihály,
Dr. Szamosi Katalin  elnökségi tagok,
Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott,
Párkányi Mária                                 


Távollétét kimentette:

Dr. Szecskay András elnök,  Dr. Tomori Pál alelnök, Dr. Köteles Zoltán elnökségi tag.

 

Az ülést Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

- Kelemen Péter javasolta, hogy az Egyesület készítsen összefoglalót a közös európai szabadalommal, illetőleg az egységes EU szabadalommal kapcsolatos legújabb fejleményekről. Az Elnökség véleménye szerint a kötelező jogforrás megszülése előtt nincs ok a tájékoztatásra és válaszlevelében ajánlotta az SZTNH Hírlevelében olvasható témához kapcsolódó beszámolókat.
Dr. Jókuti András e tájékoztatókat kiegészítette az egységes szabadalmakra vonatkozó jogviták elbírálását végző egységes bírói fórumrendszer létrehozásának nehézségségeiről szóló tájékoztatással, illetve az ennek érdekében készített megállapodás-tervezetekről szóló beszámolóval. Ezt a kiegészítést ugyancsak megküldtük az előterjesztést küldő Kelemen Péternek.
Dr. Bendzsel Miklós hozzászólása szerint a tagországok most a bíráskodásra vonatkozó megállapodás létrehozásán fáradoznak, véleménye szerint 2014. előtt nem-igen van reális esély a megállapodás megszületésére.

- Az NCA 2011. évi működési támogatási pályázatán 222.000 Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyertünk el. A szerződést aláírtuk. A támogatást egy db. nyomtató megvásárlása, valamint irodaszerek vásárlására fordítjuk.

- A KIM felkérésére egyesületi észrevételeket küldtünk az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslathoz.

- Pjeczka Etelka kérdése alapján felvetődött, hogy ősszel egyesületi rendezvény keretében mutassa be az SZTNH a felhasználóknak az e-kutatási rendszer működését és lehetőségeit.
Dr. Bendzsel Miklós tájékoztatott arról, hogy a rendszerrel kapcsolatos észrevételeket, a problémákra vonatkozó bejelentéseket folyamatosan vizsgálják, a felmerült problémák nagy részét már megoldották. A Hivatal munkatársai az Egyesület őszi nagyrendezvényén szívesen válaszolnak az észrevételekre, illetőleg bemutatnák a végrehajtott módosításokat.

- A KIM honlapján közzétett Civiltv. tervezetéhez észrevételeket küldtünk.

- Ugyancsak a KIM felkérésére véleményeztük a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló kormány-előterjesztést.

- Elkészült az ESZERINT Hírlevél szeptemberi összeállítása.

-  A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjával (az Elnökség képviseletében Dr. Szecskay András, Dr. Sasvári Gabriella és Dr. Bacher Gusztáv részvételével) egyeztettünk a lehetséges együttműködésről. A megbeszélést követően a Versenykultúra Központ megküldte javaslatát az együttműködési megállapodásra. Dr. Szecskay András a kiegészítésekkel ellátott megállapodás-tervezetet elektronikus szavazásra terjesztette az Elnökség elég. A 9 igen szavazattal elfogadott 22/2011. sz. Elnökségi határozat szerint az Elnökség a tervezettel egyetértett. A tervezetet – aláírásra - eljutattuk a Versenykultúra Központnak. 

- Az SZTNH elnöke Dr. Szecskay András elnök úrnak címzett levelében egyesületi javaslatokat kért a 2011-2015. közötti időszakra szóló Nemzeti Szellemitulajdon-védelmi Stratégia tartalmára. Az Elnökség tagjainak véleményét kikérve az Elnök úr összeállította és a kért, szeptember 17-i határidőre megküldte a MIE javaslatait.
Dr. Bendzsel Miklós megköszönte a MIE javaslatait. Tájékoztatott arról, hogy október első felében a Hivatal ankétot rendez a Stratégia első tervezetének bemutatására a javaslatokat beküldő társadalmi szervezetek meghívásával. Jelezte, hogy a tervezet várhatóan az ősszel a Kormány elé kerül.

Az Elnökség a tájékoztatásokat tudomásul vette.

 

 

2. Tagsággal kapcsolatos változások

Párkányi Mária egy egyéni és egy jogi csatlakozási szándékról tájékoztat.

23/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a jogi tagok közé felvette a Nyugat-magyarországi Egyetem Technológia Transzfer Irodáját, évi 50.000 Ft tagdíjjal, az egyéni tagok közé felvette Dr. Mező Barnabás ügyvédjelöltet.

 

 

 

3. „Aktuális szellemitulajdon-védelmi kérdések ’11” konferencia

Dr. Sasvári Gabriella javaslatot tett a november 24-25. között, Székesfehérvárra tervezett továbbképzés szakmai programjára. (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Ismertette Pjeczka Etelka, a MineLight képviselőjének kérését a cég szolgáltatásainak a konferencia keretében történő bemutatására. Javasolta továbbá, hogy a 4. napirendben szereplő szoftver bemutatására vonatkozó javaslat is a konferencia programjával együtt kerüljön megtárgyalásra.

24/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a szóbeli kiegészítések után elfogadta a november 24-25. közötti, „Aktuális szellemitulajdon-védelmi kérdések ’11” című továbbképzés szakmai programját.

25/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Egyesület rendezvényein lehetőséget ad a szellemitulajdon-védelméhez kapcsolódó termékek, szolgáltatások üzleti célú  „kiállítás-szerű”  bemutatására a rendezvényterem környezetében, a résztvevők önkéntes érdeklődése mellett. A szakmai közönség előtti lehetőséget az Egyesület 50.000 Ft részvételi díj megfizetése ellenében biztosítja, és a cég képviselője térítés fejében igénybe veheti a résztvevőknek biztosított kapcsolódó szolgáltatásokat is (pl. szállás, étkezés, parkolás, stb.)

 

 

 

4. Szellemi tulajdon védelmére kifejlesztett szoftver

Saját fejlesztésű programot szeretne bemutatni Lenkó Gergő  (Fuzzycat Kft.).

Lásd az előző napirendi pontnál hozott határozatot.

 

 

 

5. Gedeon Sándor javaslata: A szabadalmi fórumrendszer problémái

26/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség köszöni Gedeon Sándor részletesen kidolgozott javaslatát a szabadalmi fórumrendszer módosítására. A nemzetközi fórumrendszerrel kapcsolatos megállapodás előtt nem tartja aktuálisnak a hazai szabályozását, de a javaslatot megfontolásra történő ajánlásával továbbítja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, ahol most készül a Nemzeti Szellemitulajdon-védelmi Stratégia összeállítása.

 

 

 

6. Egyebek

- A MTESZ területi (megyei) szervezeteinél ez év őszén esedékes a tisztújítás, a Vas megyei Szervezet kérte, hogy nevezzük meg delegáltunkat.

27/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Egyesületnek nincs területi szervezete Vas megyében, így formálisan nem delegálhat tagot a Szövetségi Tanácsba, de javasolja a megyei Tanácsnak, hogy szellemitulajdon-védelmi kérdésekben a következő ciklusban is Csiszár István tagtársunk szakértelmére, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával és egyesületünkkel ápolt kiváló kapcsolataira  támaszkodjanak.

- A Novofer Alapítvány 2011. évi Gábor Dénes-díj jelölési felhívása szerint október 10-ig várják a javaslatokat. (A felhívás olvasható www.novofer.hu/alapitvany honlapon.)

 

 

Legközelebbi ülés:. 2011. október 25. (Danubia Kft. tanácsterme)

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök