Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2011. június 14-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök,
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Dr. Sasvári Gabriella és
Ravadits Imre alelnökök,
Dr. Faludi Gábor,
Lantos Mihály,
Dr. Szamosi Katalin  elnökségi tagok,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Bacher Gusztáv, Kürtös József és Dr. Bendzsel Miklós.

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Párkányi Mária tájékoztatott arról, hogy
- Elkészült az ESZERINT blog júniusi összeállítása.
- Május 10-én tartotta az Egyesület rendes közgyűlését. A közgyűlés szakmai előadója Dr. Greiner István, a Magyar Innovációs Szövetség általános elnökhelyettese volt, előadása az innováció jelenéről és jövőjéről szólt. A kötelező napirendi pontok után a közgyűlés módosította az alapszabályt és a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Az alapszabály módosítását bejelentettük a Fővárosi Bíróságnak és benyújtottuk az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt. A módosított szabályzatokat a honlapunkon közzétettük.
- A Titkárság a tagdíjjal tartozókat felkérte a tagdíjak befizetésére.

Ravadits Imre beszámolt a május 26-27-én, Mátraházán megtartott szabadalmi ügyvivői továbbképzésről. Összefoglalójában kiemelte, hogy a korábbi rendezvényekhez képest milyen „újítások” voltak: az első napon korai kezdéssel tette lehetővé a közösségi (társasági) programokat;  a tagság megkérdezése alapján alakította ki a szakmai programot; előadók jelentkezésére volt mód; a témákat egy-egy fő előadásban, majd több felkért hozzászólással dolgozták fel; többféle szabadidős program közül választhattak a résztvevők; értékelő lapon kérte a résztvevők véleményét a lezajlott rendezvényről, illetve a következő rendezvények tematikájáról. 
Ugyan a résztvevőknek csak mintegy harmada adta le értékelését, az összesítés szerint kedvező volt a rendezvény szakmai megítélése, az előadások és az előadók minősítése, tetszett a helyszínválasztás, a szállodai szolgáltatások színvonala és a résztvevők elégedett voltak a szervezéssel is. Az előzetes pénzügyi adatok szerint a 88 fő részvételével mintegy 1,5 MFt eredmény keletkezett, amely kicsivel meg is haladja az Egyesület éves költségvetésében tervezettett.

Dr. Szecskay András emlékeztetett arra, hogy az LES javaslatot tett a Szt. módosítására, és indítványozta a javaslat támogatását a MIE-nek is. Az egyesületi állásfoglalás kialakításához a tagság véleményét kértük.
Az állásfoglalás tervezetét írásban eljuttatta az Elnökség tagjainak.
Lantos Mihály tudomása szerint az AIPPI vezetősége a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvény módosítására tesz hamarosan javaslatot. Dr. Szamosi Katalin szerint a szabadalmi törvény módosításával párhuzamosan – a javaslat analógiájára – a védjegytörvény módosítását is meg kellene fontolni.
Az Elnökség a továbbiakban érdemben csak a kidolgozott, írásba foglalt módosítási javaslatot tárgyalta meg.

Dr. Szecskay András beszámolt arról, hogy Dr. Pethő Árpáddal június 8-án felkeresték a FILMJUS vezetőit, akik az együttműködési javaslatot elfogadva jogi tagként (évi 50.000 Ft tagdíjjal) csatlakoznak az Egyesülethez; a Gazdasági Versenyhivatal jogi tagságának megújítása érdekében levélben foglalta össze az együttműködés lehetőségeit, a levelet a Hivatal elnökének, a Versenytanács elnökének és a Versenykultúra Központ főtitkárának is megküldte.

Az Elnökség a tájékoztatásokat tudomásul vette, megköszönte Ravadits Imrének a május 26-27. közötti szabadalmi ügyvivő továbbképzés előkészítését és sikeres lebonyolítását.

19/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Egyesület – az LES indítványa alapján, az írásban előterjesztett tartalommal – javaslatot tesz a Szt. módosítására.

 

 

2. Tagfelvétel és tagsággal kapcsolatos változások

Párkányi Mária egy egyéni felvételi kérelmet ismertetett, majd előterjesztette a FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesület jogi tagságra vonatkozó megállapodását. Tájékoztatott továbbá a Vértesi Erőmű csődeljárásáról, illetve emiatt a jogi tagság megszűnéséről.

20/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): az Elnökség az egyéni tagok közé felvette Fata Istvánnét és örömmel fogadja el a FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesület jogi tagként való csatlakozását. Az Elnökség tudomásul vette a Vértesi Erőmű csődbiztosának bejelentését, miszerint az Erőmű csődje miatt a 2011. évi jogi tagdíjat nem fizeti meg, és a jogi tagságot megszűnteti.

 

 

 

3. Őszi konferencia

Dr. Sasvári Gabriella összefoglalta az őszi konferencia megrendezését segítő, illetve hátráltató körülményeket, illetőleg utalt arra, hogy az Elnökség együttműködést szélesítő erőfeszítései (GVH, közös jogkezelők, stb.) különböző szakterületek párhuzamos tárgyalását tennék indokolttá, míg az SZTNH elnöke tavalyi javaslatával tematikus rendezvények szervezését támogatja.
A korábbi tapasztalatok alapján javaslatot tett a rendezvény időpontjára és előterjesztett négy helyszínjavaslatot.

21/2011. sz. Elnökségi határozat (6 igen és 1 nem szavazattal): Az Egyesület 2011. november 25-26-án, Székesfehérváron rendezi meg őszi konferenciáját. A verseny- és szerzői jogi témákat is tárgyaló rendezvény szakmai előkészítésére felkéri Dr. Sasvári Gabriella alelnököt.

 

 

 

4. Egyebek

Dr. Szecskay András emlékeztetett arra, egyesületi iparjogvédelmi döntvénytár adatbázis létrehozásáról határoztunk. Kértük a Legfelsőbb Bíróságot, hogy az iparjogvédelmi határozatok ügyszámainak folyamatos közlésével segítsék az adatbázis folyamatos feltöltését. Dr. Baka András, a Legfelsőbb Bíróság elnöke – az Elnökség tagjaihoz eljuttatott levele szerint – a bíróságokra háruló munkateher miatt – elutasította kérésünket.  
Javasolta, hogy az Elnökség vizsgálja meg, hogy az iparjogvédelmi ügyeket képviselő irodákban dolgozó egyesületi tagok társadalmi munkája pótolni tudja-e a bírósági adatszolgáltatást és ilyen formában vállalkozhatunk-e az adatbázis fenntartására. A szeptemberi ülésen javasolja az újratárgyalást.

Dr. Szecskay András megköszönte Dr. Gedeon Sándornak, hogy a KIM-SZTNH-MIE stratégiai megállapodásra hivatkozva előterjesztést készített a fórumrendszer problémáiról. Előterjesztését, annak terjedelme miatt az Elnökség a következő, szeptemberi ülésén tárgyalja meg.

 

 

Legközelebbi ülés:. 2011.  szeptember 6. 13.00 óra, SBGK Ügyvédi Irodák tanácsterme

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök