Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2011. február 22-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök,
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,  
Ravadits Imre alelnök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Köteles Zoltán,
Kürtös József  elnökségi tagok,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Sasvári Gabriella és Dr. Tomori Pál alelnökök, Dr. Faludi Gábor, Lantos Mihály, Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok és Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

Az ülést Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

- Dr. Bacher Gusztáv adott rövid tájékoztatást a Védjegy Szakosztály és a Magyar Védjegy Egyesület közös szervezésében, február 1-jén lezajlott rendezvényről, melyen mintegy 50 fő érdeklődő előtt Dr. Vida Sándor tartott előadást az Európai Bíróság védjegyjogi ítéleteiről.

Dr. Pethő Árpád beszámolt arról, hogy

- február hónapban is elkészült az ESZERINT havi összeállítása;

- kiküldtük az egyéni tagdíjak befizetésére szóló felhívást, illetve kiszámláztuk a cégek által fizetett egyéni tagdíjakat is. A Szabadalmi és Védjegy Közlönyből kigyűjtött kb. 80 ügyvédet levélben hívtunk az Egyesület tagjai közé;

- a február 10-i határidőre benyújtottuk pályázatunkat az NCA működési támogatására;

- február 17-én tartotta Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke a hagyományos évértékelőjét a Szabadalmi szakosztály rendezésében. Ez alkalommal a hivatali tevékenység általános elemzése, illetve a következő időszak feladatai is napirenden voltak, a résztvevők kérdései főként az ügyvivők munkalehetőségeit érintő nemzetközi döntésekhez kapcsolódtak.

Az Elnökség a tájékoztatásokat tudomásul vette.

 

 

2. Tagfelvétel és tagsággal kapcsolatos változások

Párkányi Mária 4 db belépési nyilatkozatot ismertetett.

9/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): az Elnökség a 4 jelentkezőt felvette az egyéni tagok közé.

 

 

 

3. Tavaszi szabadalmi ügyvivői továbbképzés

Ravadits Imre alelnök beszámolt arról, hogy az egyeztetések eredményeként a továbbképzés időpontja: május 26-27. Több ajánlat áttekintése, illetve helyszíni tárgyalás  alapján a konferencia helyszíneként a Mátraházán közelmúltban megnyílt Hotel Ózont javasolta, melynek nagysága, színvonala és Budapesttől való távolsága is ideálisnak mondható. Az árak véglegesítése még folyamatban van.
A szakmai program előkészítése is jól alakul, sikerült a nyitóelőadásra felkérni Dr. Bendzsel Miklós elnök urat és előadás tartására Dr. Ficsor Mihály elnökhelyettes urat. A szakmai blokkok (közvetlen bitorlás, nem kémiai tárgyú jogérvényesítés, SPC, epi bemutatása, innováció) mindegyikében a rövid előadásokat és az előre felkért hozzászólásokat a résztvevők észrevételei követnék. Ha az előzetes egyeztetés után még marad felhasználható idő, akkor egy körlevéllel a tagságtól kér javaslatot a tárgyalandó témára és adott esetben lehetőséget ad önként jelentkezőknek is előadás tartására.
A rendezvény programját ás meghívóját az egyesületi tagságon kívüli – érdekelti - körnek is javasolja kiküldeni. Mintegy 200 címből álló listát készítünk az innovációval foglalkozó állami központi és regionális szervezetekről, a társadalmi szervezetekről, kamarákról, innovációs ügynökségekről és innováció-menedzsment vállalkozásokról, technológia transzfer irodákról, kutatóhelyekről, stb., akiknek a rendezvényi felhívás mellett a csatlakozásra felhívó levelet és a szokásos bemutatkozó anyagot is javasolja kiküldeni.

Az Elnökség megköszöni és támogatja Ravadits Imre alelnök úrnak, a május 26-27-én, Mátraházán megrendezésre kerülő szabadalmi ügyvivő továbbképzéssel kapcsolatos terveit és felkéri, hogy a részletes és végleges szakmai programot a következő (márciusi) ülésre terjessze elő.

 

 

 

4. A Titkárság költségoptimalizálásának lehetséges módja

Ravadits Imre alelnök megerősítette korábbi javaslatát, mely szerint a titkárság költségeit más, hasonló szakmai egyesületeknek végzett adminisztratív, szervezési és pénzügyi, könyvelési munkavégzéssel is csökkenteni lehetne.
Dr. Bacher Gusztáv emlékeztetett arra, hogy kb. egy évvel ezelőtt ez a javaslat már felmerült, az érintett egyesületek vezetői konzultációt tartottak az együttműködés lehetséges területeiről és szintjeiről. Akkor az a vélemény volt többségben, hogy a szervezeti egyesülés nemkívánatos hátrányokkal járna az egyes szervezeteknek, ezért az együttműködés magasabb formáját nem tartják időszerűnek.
Dr. Szecskay András felvetette, hogy a társszervekkel való konzultáció előtt ellenőrizni kell, hogy az alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat lehetőséget ad-e ilyen „szolgáltatás”-ra.

Az Elnökség megköszönte Ravadits Imre alelnök úr javaslatát a működési költségek csökkentésére és 2011. év végén, amikor bevétel növelésére és a kiadások csökkentésére tett erőfeszítések eredményét áttekinti, azt ismét napirendre tűzi.

 

 

 

5. Stratégiai partnerség a jövőbeli szellemi tulajdonvédelmi jogszabály-előkészítő munkában

Dr. Bacher Gusztáv arról tájékoztatott, hogy ismeretei szerint több szakmai szervezet is jelezte a SZTNH-nak, hogy stratégiai partnerségről szóló megállapodást kíván kötni a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos jogszabály-előkészítés véleményezésére. A megállapodást a KIM-mel kell megkötni. A KIM ki fogja dolgozni a megállapodások mintáját, hogy az azonos jogterület tekintetében azonos / hasonló tartalmú megállapodásokat kössön a szakmai szervezetekkel.

 

 

 

6. 2010. évi közgyűlés előkészítése

Javaslatok hangzottak el a közgyűlés időpontjára és a szakmai program előadójára.
Ravadits Imre alelnök javasolta, hogy a közgyűlés módosítsa a Szervezeti és Működési Szabályzatot – ha szükséges az Alapszabályt is – és törölje a régen nem végzett, vagy a jogi tagok érdekeivel nem egyező szakértői, véleményezési tevékenységeket.

10/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség május 10-én 13.30 órára (megismételt közgyűlés időpontja: 14.00 óra) hívja össze az éves rendes közgyűlést. Felkéri Dr. Köteles Zoltán, hogy a szakmai program előadójának kérje fel Dr. Bokor Tamást (EPO). Felkéri Ravadits Imre alelnököt, hogy dolgozza ki az Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést.

 

 

 

7. Szakmai nap a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére

Lantos Mihály távolléte miatt nem került sor a napirendi pont megtárgyalására.

 

 

 

8. Egyebek

Dr. Bacher Gusztáv kérte az Elnökség állásfoglalást a „Hungarikum” törvény előkészítésének újabb szakaszában. A Vidékfejlesztési Minisztérium tegnapi  (E-mailen az Elnökséghez eljutatott) tájékoztatása szerint módosították a tanúsító védjegyre vonatkozó szabályokat.

12/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség felkéri Dr. Bacher Gusztávot, tájékoztassa a Vidékfejlesztési Minisztériumot az Egyesület egyetértéséről a „Hungarikum” törvénytervezet tanúsító védjeggyel foglalkozó  aktuális szövegtervezetével és kérje a további észrevételezési lehetőségünket a kodifikációs folyamatban (pl. a szabályzat kidolgozása során).

Dr. Pethő Árpád emlékeztetett arra, hogy a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével készült „Szellemitulajdon-védelmi és iparjogvédelmi kisokos” c. kiadvány kiegészítésére, bővítésére, illetve átdolgozására vállalkoztunk. A kiadvány újranyomása előtt, most vált aktuálissá az átdolgozás-lektorálás.

Az elnökségi tagok által képviselt irodák (Danubia, SBGK, Szecskay, EJI) a kiadvány egy-egy fejezetének gondozását magukra vállalják. Dr. Pethő Árpád a kéziratot Word formátumban, a munka felosztására vonatkozó javaslatával együtt hamarosan továbbítja az érintetteknek.

 

 

Legközelebbi ülés:. március  29. 13.00 óra, SBGK Ügyvédi Iroda tanácsterme

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök