Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2011. január 25-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra


Jelen voltak:


Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Ravadits Imre,
Dr. Sasvári Gabriella és
Dr. Tomori Pál alelnökök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Faludi Gábor,
Dr. Köteles Zoltán,
Kürtös József,
Lantos Mihály elnökségi tagok,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Szecskay András elnök, Dr. Szamosi Katalin elnökségi tag és Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

Az ülést Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Dr. Sasvári Gabriella alelnök tartott összefoglalót a 2010. november 25-26-án, Gárdonyban, Előttünk a holnap” címmel megtartott őszi szakmai továbbképzésről. Kiemelte, hogy a rendezvény előtti kétségeket nem igazolta a 115 fős részvételi létszám.  A témaválasztás sokszínűsége, illetve a domain és a jogérvényesítési problémák „interaktív”, a résztvevők széleskörű közreműködésén alapuló feldolgozása sikeresnek bizonyult. Utalt a szakmai sikereken túl a rendezvény pénzügyi eredményére is.

Dr. Tomori Pál emlékeztetett a Magyar Szabadalmi Hivatallal, a Szerzői Jogi Szakértő Testülettel, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesülettel közös, december 14-én lezajlott, „Várható nemzetközi és európai szerzői jogi agenda a magyar EU elnökség idején” című ankétra. Az elhangzott előadások (Richard Owens, a WIPO szerzői jogi részlegének igazgatója, Fehér Miklós Zoltán KIM Európai Uniós Jogi Főosztályának főosztályvezető helyettese és Szinger András az ARTISJUS főigazgatója) közül Szinger András előadását emelte ki.

A MTESZ Szövetségi Tanácsának decemberi üléséről Dr. Pethő Árpád tájékoztatott. Sajnálattal állapította meg, hogy érdemi – szakmai vagy érdekképviseleti – témák helyett ismét csak a Szövetség pénzügyi és ingatlan-fenntartási problémáiról volt szó. Emiatt megfontolásra ajánlotta a Szövetségből való kilépést.

A hozzászólók felvetették, hogy ebben a tárgyban nemrégiben határozott az Elnökség, ezért a javaslat újratárgyalását a II. félévre javasolták.

December 15-én a Pintér Galériában tartottuk szokásos közös évzáró rendezvényünket (résztvevők: AIPPI, LES, MSZJF, Magyar Versenyjogi, Union, MIE) 90-100 fő részvételével. Dr. Pethő Árpád megállapította, hogy a teljes tagság meghívása ellenére a résztvevők száma a korábbi évekéhez hasonlóan alakult. Tehát a jövőben is folytatható ez a gyakorlat.

Dr. Pethő Árpád tájékoztatott (melyhez Racsek Zsóka tett kiegészítést) arról, hogy az APEH felkérésére nyilatkozatot tettünk egyes 2006-2007-2008-ban kibocsátott rendezvényszámlák adótartalmáról. A konferenciákon résztvevők számára (az étkezések és kávészünetek alkalmával) természetben nyújtott szolgáltatások utáni adók megfizetését vizsgálta az APEH a Danubia Szabadalmi és Jogi Irodánál. Ehhez kapcsolódóan kérte a Hivatal az Egyesület nyilatkozatát.

Dr. Pethő Árpád emlékeztetett arra, hogy az MSZH december közepén megküldte a Hivatal és az Egyesület közötti együttműködési keret-megállapodás szövegtervezetét, melyről E-mailben kérte az Elnökség tagjainak véleményét. A támogató állásfoglalások alapján a megállapodás létrejött, azt Dr. Bendzsel Miklós és Dr. Szecskay András elnökök aláírták. Az E-mail-en keresztül meghozott döntést az Elnökség megerősítette.

A Vidékfejlesztési Minisztérium felkérésére észrevételeket tettünk a magyar nemzeti értékekről, magyar nemzeti kincsekről és a hungarikumokról szóló törvénytervezethez Dr. Bacher Gusztáv elnökségi tag írásos észrevételei alapján. Az egyesületi állásfoglalás elektronikus véleményezéssel került jóváhagyásra, ezért a döntés megerősítéséről szavazás történt.

Január 24-én, a Minisztériumban zajló egyeztetésen Dr. Bacher Gusztáv vett részt a MIE képviseletében, az elhangzottakról tájékoztatta az Elnökséget. Írásos összefoglalóját a jegyzőkönyvhöz csatoljuk. A jogalkotó számít az Egyesület további észrevételeire, ezért hamarosan megküldi az – észrevételeinket is figyelembevevő – újabb törvénytervezetet.

A jogi tagok képviselőit elektronikus levélben kértük fel a tagdíj megemelésére. Az eddig beérkezett válaszokat táblázatban mutattuk be.  A tényleges számlákat – az emelt, vagy a korábbi megállapodás szerinti összeggel -  február elején küldjük ki.

December és január hónapban is elkészült az ESZERINT havi összeállítása.

Dr. Pethő Árpád két szakmai előadás előkészületeiről tájékoztatott, február 1-jén a  Magyar Védjegy Egyesülettel közös szervezésében Dr. Vida Sándor tart előadást, majd a Magyar Versenyjogi Egyesülettel közösen meghívott Prof. Christopher Ann (Németország) előadása lesz március 24-én. A külföldi előadó utazási költségeit – Dr. Vida Sándor menedzselésében – egy alapítvány biztosítja, míg az 1 éjszakai szállásköltség egyesület általi kifizetésére tett javaslatot.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

1/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség megerősítette a december közepén írásban lezajlott szavazást, mely szerint az előzetes szövegtervezettel egyetértve támogatja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Egyesület közötti együttműködési keret-megállapodás megkötésének, és annak aláírására felkéri Dr. Szecskay András elnököt.

2/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség megerősítve az előzetes elektronikus szavazást és elfogadta a - Dr. Bacher Gusztáv észrevételei alapján - előterjesztett, a „hungarikum törvény” tervezetére vonatkozató állásfoglalást. Megköszönte Dr. Bacher Gusztáv elnökségi tag munkáját, felkérte, hogy az egyeztetés során a jövőben is képviselje az Egyesületet.

3/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség egyetértett azzal Prof. Christopher Ann meghívása, illetőleg egyesületi előadása érdekében az előadó 1 éjszakai (19.000 Ft) szállásköltségét az Egyesület fizesse.

 

2. Tagfelvétel és tagsággal kapcsolatos változások

Párkányi Mária tájékoztatott arról, hogy a Sár és Társai Ügyvédi Iroda a jogi tagdíj emelését kérő levélre azt válaszolta, hogy a jogi tagdíj mértékét nem emeli, de 7 munkatársuk csatlakozik egyéni tagként az Egyesülethez. Ismertette a belépők nevét, illetve egy további belépési nyilatkozatot ismertetett.

4/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): az Elnökség a 8 jelentkezőt felvette az egyéni tagok közé.

Dr. Pethő Árpád tájékoztatott arról, hogy a 84, a Szabadalmi Közlönyből kigyűjtött, képviselőként megjelölt ügyvédi irodának, illetőleg ügyvédnek küldünk hamarosan felhívást az egyesülethez történő csatlakozást ajánlva. A levél mellé egy bemutatkozást mellékelünk az Egyesületről, ennek átdolgozása, aktualizálása most folyik.

 

 

3. 2011. évi költségvetés

Dr. Pethő Árpád emlékeztetett arra, hogy a költségvetésről több körben történt egyeztetés. Ravadits Imre írásos ajánlásokat készített, amit a titkárság munkatársai kiegészítettek. Az egyeztetések után kialakult (III. számú) tervezetet kiküldte az Elnökség tagjainak.
Racsek Zsóka a költségvetésbe már betette a jogi tagdíjak emelése miatt várható bevétel-növekedést is. Az így létrejött IV. számú költségvetési tervezet került szavazásra.

5/2011. sz. Elnökségi határozat (8 igen és 1 nem szavazattal): Az Elnökség a 2011. évi költségvetést (bevételek összesen: 15.908.800 Ft, ráfordítások összesen: 18.734.500 Ft) 2.825.700 Ft veszteséget tervezve, elfogadta. A veszteség fedezete az Egyesület vagyona.

 

 

4. HENT újjáalakítása

Dr. Pethő Árpád ismertette a KIM és az SZTNH levélét, melyben a HENT újjáalakításáról adtak tájékoztatást és lehetőséget biztosítottak az Egyesület  közreműködésére képviselő delegálásával.

6/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség Lantos Mihály elnökségi tagot (ügyvezető igazgató, szabadalmi ügyvivő, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda) kéri fel, hogy vegyen részt a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület munkájában az Egyesület képviselőjeként.

 

 

5. Stratégiai partnerség a jövőbeli szellemi tulajdonvédelmi jogszabály-előkészítő munkában

Dr. Bacher Gusztáv javasolta, hogy Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál kezdeményezzük a stratégiai partnerségre vonatkozó megállapodást., javaslathoz (Dr. Bendzsel Miklós támogató levelet küldött.

Az Elnökség felkérte Dr. Bacher Gusztáv elnökségi tagot, hogy a stratégiai partnerség létrehozásának módjáról egyeztessen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával.

 

 

6. Tavaszi szabadalmi ügyvivői továbbképzés

Dr. Ravadits Imre szabadalmi alelnök beszámolt arról, hogy megkezdte a tavaszi szabadalmi ügyvivő továbbképzés előkészítését. Az előzetes egyeztetések alapján két időpontot javasolt: május 26-27., illetve június 2-3., csütörtök-pénteki napokat. Ismertette a szakmai programra vonatkozó elképzeléseit, melyben várta az elnökségi tagok javaslatait is.
(A szakmai programra vonatkozó javaslatokat közvetlenül az ülés után írásban is összefoglalta és megküldte az Elnökségnek.)

Az Elnökség támogatta az időpontra, helyszínre és szakmai programra vonatkozó javaslatokat. Felkérte Ravadits Imre szabadalmi alelnököt a további egyeztetésre. Egyetértett az előadók ösztönzésére, illetőleg a konferencia kísérőrendezvényeire vonatkozó tervekkel.
Kérte, hogy a felhívás (az időpont, a helyszín, a részvételi díj, és a szakmai program) tervezetét a február 22-re tervezett elnökségi ülésen terjessze elő.

 

 

7. NCA működési pályázat

Dr. Pethő Árpád beszámolt arról, hogy januárban kiírták a civil szervezetek működési költségeihez nyújtott támogatások pályázatát. A beadási határidő: február 10.
A Titkárság már előkészítette a pályázati anyagot, a 2011. évi tervek megfogalmazásához kértek segítséget.

7/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség egyetért azzal, hogy az Egyesület a működési költségek támogatására kiírt NCA-KM-11 pályázaton elinduljon.

Tájékoztatás hangzott el arról, hogy a Külügyminisztérium civil szervezeteknek pályázatot írt ki az EU-s elnökséggel kapcsolatos prioritások népszerűsítésére főként a fiatal korosztály körében. Beadási határidő: február 15., megvalósítási határidő: június 15.

Az Elnökség felkérte Párkányi Máriát, hogy Dr. Németh Gáborral (a Hivatal és a MIE együttműködésében a Hivatal részéről megjelölt személy) egyeztessen arról, hogy lenne-e olyan projekt, melyet közösen valósíthatnánk meg – a pályázaton elnyert támogatás segítségével.

(Időközben Dr. Németh Gábor jelezte, hogy mivel ez a pályázat kifejezetten civil szervezetek számára lett kiírva, a Hivatal e tárgyban nem lát lehetőséget együttműködésre. Mindezek ismeretében és a pályázat kiírásának alaposabb tanulmányozását követően Dr. Pethő Árpád nem tartja célszerűnek a tárgyban pályázat benyújtását, és ezúton kéri az elnökség tagjait esetleges ellenvéleményük mielőbbi közlésére.)

 

 

8. Egyebek

Dr. Pethő Árpád kérte, hogy az alelnökök február 10-ig állítsák össze a 2010. évi szakmai tevékenységről szóló beszámolójukat.

Lantos Mihály, az LES Magyarország képviseletében javasolta, hogy a szellemi tulajdonvédelem területén tevékenykedő társadalmi szervezetek az idén is közös szakmai programmal emlékezzenek meg a Szellemi Tulajdon Világnapjáról. A rendezvény időpontjának április 27-ét javasolta.

8/2011. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség támogatja az LES Magyarország javaslatát és részt vesz a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére rendező szakmai rendezvényen, a meghívót eljuttatja tagjaihoz és előadó felkérésével közreműködik a szakmai programban.

 

Legközelebbi ülés: 2011. február 22. 13.00 óra, Szecskay Ügyvédi Iroda

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök