Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2010. szeptember 7-i üléséről
 
Vissza a 2010-es Elnökségi határozatokhoz.


Jelen voltak:


Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Ravadits Imre,
Dr. Sasvári Gabriella és
Dr. Tomori Pál alelnökök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Faludi Gábor,
Dr. Köteles Zoltán,
Kürtös József,
Lantos Mihály  elnökségi tagok,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Dr. Szecskay András elnök, Dr. Szamosi Katalin elnökségi tag és Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök vezette az ülést, miután bejelentette, hogy Dr. Szecskay András váratlan akadályoztatása miatt nem tud jelen lenni.
Tájékoztatott arról is, hogy Dr. Bendzsel Miklós elnök úr telefonon mentette ki távollétét, és egyes napirendi pontokkal kapcsolatosan előzetesen állást foglalt, véleményét az egyes napirendi pontok tárgyalásánál ismertetni fogja.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Párkányi Mária beszámolt arról, hogy jogerőre emelkedett a Fővárosi Bíróság végzése az egyesület új elnökének bejegyzéséről. A végzés alapján megtörtént az aláírás-hitelesítés, majd a Kereskedelmi és Hitelbanknál az egyesület aláíróinak módosítása. A képviselőváltozásról az APEH-et is értesítettük.
Tájékoztatott arról, hogy a 2009. évre elnyert NCA működési támogatás elszámolása rendben megtörtént, erről megérkezett a pályázatkezelő értesítése.
Dr. Pethő Árpád beszámolt az MSZH vezetőinél tett bemutatkozó látogatásról. Az MSZH vezetői kinyilvánították további együttműködési és támogatási készségüket, melynek megvalósításaként Dr. Bendzsel Miklós elnök úr szeptember végére egy újabb találkozót javasolt az együttműködés területeinek konkretizálására, ekkor javaslatokat fog tenni az egyesület által az egyéni és jogi tagoknak nyújtható szolgáltatások körére is.
Dr. Pethő Árpád és Párkányi Mária közösen számoltak be  Dr. Gagyi-Pálffy András MTESZfőigazgatójánál tett látogatásról. A bemutatkozáson kívül az egyesület irodahasználatáról informálódtak. A főigazgató szerint a Kossuth téri épület III. emeletének vevő részére történő átadása esetén azonos nagyságú és minőségű irodát biztosít  Egyesületünk számára a II. emeleten.
Dr. Szecskay András elnök úr – Dr. Pethő Árpád által ismertetett – álláspontja az, hogy az egyesület bármilyen tulajdonra/ingatlanra meglévő joga a jövőben csak akkor érvényesíthető, ha a mostani használati módot fenntartjuk, vagyis nem költözünk el a közös tulajdonú ingatlanból. Dr. Faludi Gábor támogatta ezt a véleményt, emlékeztetve arra, hogy az Artisjus esetében hasonló esetben jogvesztés következett be a kiköltözés miatt.
Párkányi Mária ismertette az APEH értesítését, mely szerint a 2009. évi személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásából 129.516 Ft bevétel várható. Az átutalás feltételeként megjelölt dokumentumokat elektronikusan benyújtottuk.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.


Dr. Pethő Árpád emlékeztetett arra, hogy körlevéllel próbáltuk megbecsülni az őszi konferencián részvételt tervezők számát, de a kevés visszajelzés után végül az Elnökség a két ülés között, írásban döntött a hagyományos őszi konferencia megrendezéséről.  Több időpont is felmerült, helyszínül a gárdonyi Hotel Nautist javasolta a Titkárság.
Dr. Sasvári Gabriella alelnök egy külföldi konferencia miatt módosítani javasolta az időpontot, illetőleg tájékoztatott arról, hogy Dr. Szamosi Katalin a Hotel Fridát (Balatonvilágos) ajánlotta a konferencia színhelyéül. A két szálloda ajánlata alapján bemutatta a rendezvény kalkulációját. Előzetesen Dr. Bendzsel Miklós is tett javaslatot a konferencia időpontjára.
Ravadits Imre elmondta, hogy tavaly szakmai rendezvényen volt a Frida Hotelben, szerinte a szolgáltatások színvonala miatt az nem megfelelő konferenciahelyszín.

21/2010. sz. Elnökségi határozat (8 igen szavazattal és 1 tartózkodással): Az Elnökség megerősítette a korábbi írásos szavazás eredményét, és azt tovább pontosította: az Egyesület 2010. november 25-26-án konferenciát rendez Gárdonyban, a Hotel Nautisban (vagy hasonló színvonalú helyszínen). A konferencia részvételi díja: 43.500 Ft + ÁFA, egyágyas felár: 5.540 Ft + ÁFA.


Dr. Sasvári Gabriella ismertette a tavaly tervezett, de végül elmaradt konferencia programjából azokat az előadásokat, amelyek most is aktuálisak. A további szakmai program összeállításához az Elnökség tagjainak segítségét kérte.
Dr. Tomori Pál fenntartotta korábbi véleményét, hogy az őszi konferencián szerzői blokk ne legyen, mert szerzői jogi szakemberek nem tudnak egy félnapi szakmai program céljából  vidékre utazni.
Lantos Mihály javasolta, hogy a védjegy-domain jogvitákat, bírósági döntéseket mutassanak be egy, de akár több előadásban is.
Kürtös József és Ravadits Imre vállalták, hogy gyógyszeripari szabadalmi témát és előadót keresnek.
Dr. Faludi Gábor vállalta, hogy a szerzői jog és a szabadalmi jog határterületéről tart előadást.
Dr. Bacher Gusztáv közreműködik védjegy, illetve domain ügyekben eljáró bíró felkérésében előadás tartására, de az általános szervezési, majd lebonyolítási feladatokból is részt vállal.
Dr. Sasvári Gabriella megköszönte a közreműködési készséget, bejelentette, hogy elsőként Dr. Bendzsel Miklóst, az MSZH elnökét kéri fel előadás tartására, és egyeztet vele további előadásokról, illetőleg előadókról is. E konzultáció után tesz javaslatot a konferencia címére, mellyel már egy előzetes tájékoztatást ki lehet küldeni a tagságnak a tervezett konferenciáról, célszerűen szeptember végét megelőzően.
Dr. Pethő Árpád emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban - Magyar Szabadalmi Hivatal felkérésre – kialakítottuk egyesületi állásfoglalásunkat az európai uniós szabadalom fordítási szabályairól szóló rendeletre tett bizottsági javaslattal kapcsolatos kormány-álláspont kialakításához.
Lantos Mihály közreműködésével és az LES Magyarország támogatásával készült az állásfoglalás-tervezet, melyet – a határidő miatt – írásban egyeztettük az Elnökség tagjaival. A szakmai közvélemény tájékoztatása érdekében az egyesületi állásfoglalást feltettük honlapunkra és tagjaink figyelmét elektronikus levélben hívtuk fel rá.

22/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség megerősítette az előzetes írásbeli szavazást és testületi véleményének tekinti az uniós szabadalom fordítási szabályaival kapcsolatos állásfoglalást.

 

 

2. Tagsággal kapcsolatos változások

Párkányi Mária ismertetett négy egyéni belépési nyilatkozatot és egy jogi tagságot megszüntető levelet.

23/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség sajnálattal vette tudomásul a VEIKI Zrt. megszűnés miatt kilépését; a négy jelentkezőt felvette az egyéni tagok közé.


 

3. 2010. évi MTESZ tagdíj

Párkányi Mária tájékoztatott arról, hogy a MTESZ kiszámlázta a 2010. évi tagdíjat.

24/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség engedélyezi a 2010. évi MTESZ tagdíj kifizetését.

 

 

 

4. A MIE tagdíjstruktúrájának és tagdíjbevételeinek áttekintése, javaslattétel a tagdíjak mértékére és a jövőbeli tagdíjrendszerre

Ravadits Imre alelnök írásbeli előterjesztésben mutatta be az egyesületi tagdíjbevételek nagyságát, elmúlt öt éven belüli alakulását. Különböző mértékű tagdíjemelés lehetséges hatásait mutatta be és javaslatot tett arra, hogy 2011. január 1-től az Elnökség emelje egyéni tagdíjak mértékét és módosítsa a kedvezmények fajtáját és mértékét.
A hozzászólók többsége a 3/b. pont alatti emelést támogatta.

Az Elnökség megköszönte az Alelnök részletes és alapos előterjesztését és a kidolgozott javaslatokat.

25/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): A tagdíjakat jövőre legalább 50%-os mértékben megemeljük. A tagdíjemelés pontos mértékéről, illetőleg a kedvezményekről az elnökség 2011. évi költségvetés összeállításakor dönt. 

 

5. Az egyesület tevékenységének megújítása

Lantos Mihály kifejtette, hogy a választásokat követően még nem ismert az új kormány gazdaság- és fejlesztéspolitikája, nem tisztázódtak azok az erőviszonyok, erőforrások, amelyek alapján felvázolható a MIE szerepe és lehetőségei. Emiatt nem készítette el az ígért gondolatébresztő összeállítást. 
Beszámolt a külföldi szabadalmaztatás támogatási rendszerének összeomlásáról, illetőleg ennek hatásáról a képviseleti munkára.
Hiányolta a képviselői érdekeket hátrányosan érintő Londoni Megállapodás ellensúlyozását szolgáló pályázati projektek beindítását.
Fontosnak tartja, hogy a várhatóan hamarosan megfogalmazásra kerülő innovációs politika, fejlesztési stratégia tartalmazzon IP szempontokat és feladatokat is. Kérte az MSZH segítségét az innovációs feladatokat végző állami felelősökkel történő kapcsolatfelvételhez.

Dr. Pethő Árpád és Ravadits Imre vállalták, hogy az egyesületi tevékenység megújítására vitaanyagot állítanak össze.

Az Elnökség e napirend érdemi tárgyalását a következő, október 12-i ülésre halasztotta.

 

 

 

6. A MIE Széchenyi Tervhez adandó javaslatának megvitatása

Dr. Pethő Árpád emlékeztetett arra, hogy a MTESZ továbbította az egyesülethez a Széchenyi Tervhez történő javaslattételi lehetőséget.
Lantos Mihály és Faludi Gábor írásos javaslatai alapján készült egy tervezet, amit az Elnökség tagjai előzetesen írásban megkaptak.

26/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség egyetért a Széchenyi Tervhez küldeni javaslat tartalmával. Felhatalmazza Dr. Pethő Árpádot, hogy a javaslatot végleges formába öntve, a MIE és az LES Magyarország közös javaslataként, közvetlenül küldje el a kormányzati honlapra.

 

 

 

7. Egyebek

Dr. Pethő Árpád ismertette a Novofer Alapítvány felhívását, miszerint javaslatokat várnak a 2010. évi Gábor Dénes Díj odaítéléséhez. A jelölés határideje október 8.

 

 

Legközelebbi ülés: október 12. 13.00 óra, Szecskay Ügyvédi Iroda

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök