Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2010. június 1-i üléséről
 
Vissza a 2010-es Elnökségi határozatokhoz.


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök,
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Ravadits Imre,
Dr. Sasvári Gabriella és
Dr. Tomori Pál alelnök,
Dr. Bacher Gusztáv,
Dr. Köteles Zoltán,
Kürtös József,
Lantos Mihály,
Dr. Szamosi Katalin elnökségi tagok,
Párkányi Mária

                                
Távollétét kimentette:

Dr. Faludi Gábor elnökségi tag és Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Párkányi Mária összefoglalta a május 18-i közgyűlés utáni adminisztratív teendőket: beszámolt a jegyzőkönyv elkészítéséről, a szükséges aláírásokról, a Szavazatszedő Bizottság jegyzőkönyvének elkészültéről. Kérte az Elnökség tagjait, hogy a jogszabály által előírt és előkészített nyilatkozatokat írják alá. A Fővárosi Bírósághoz még a héten benyújtjuk az egyesületekről szóló nyilvántartás módosítására vonatkozó kérelmünket, csatolva az Elnök úr nyilatkozatát a tisztség elfogadásáról, a közgyűlés jegyzőkönyvét, és a jelenléti íveket. A Bíróság a módosításról végzést ad ki, ennek jogerőre emelkedése után aláírási címpéldányt kell készíttetnünk közjegyző előtt. Ezután lesz az új aláírók bejelentése a banknál és az adatváltozások bejelentése az APEH-nál

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök emlékeztetett arra, hogy az Elnökség első ülése előtt Dr. Tomori Pál alelnök soron kívüli döntést kért az E.SZER.INT megújítására vonatkozó, áprilisban előterjesztett javaslatára.
7 elnökségi tag írásban nyilvánította egyetértését az E.SZER.INT blog címmel, megújított formában történő továbbműködtetésével.
Kérte az Elnökség döntésének formális megerősítését.

13/2010. sz. elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség egyetért az MSZJF-fel közösen működtetett szerzői jogi, havi elektronikus hírlevél megújításával; a bemutatott formában, E.SZER.INT blog címmel történő további „kiadásával”. Megköszönte a szerkesztőknek a hírlevél eddigi sikeres működtetését, a megújításra vonatkozó javaslat kidolgozását. A MIE nevében is kérte további közreműködésüket.

 

 

2. Tagsággal kapcsolatos változások

Párkányi Mária ismertette Dr. Bérczes László ügyvéd levelét, melyben megszűntette egyéni tagságát.

Ismertetett 1 db egyéni belépési nyilatkozatot.

14/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség sajnálattal vette tudomásul Dr. Bérczes László kilépését. Felkérte Dr. Sasvári Gabriella alelnököt, hogy a kilépés okáról érdeklődjön és arról majd tájékoztassa az Elnökséget.

E napirenden belül került megtárgyalásra Ravadits Imre alelnök – korábban, írásban is megküldött – napirendi javaslata az Egyesület egyéni és jogi tagdíjainak áttekintéséről.
Ravadits Imre előterjesztésében emlékeztetett arra, hogy 2005. óta az egyéni tagdíj minimum 2.600 Ft, nyugdíjasok számára 800 Ft. Noha lehetőség van magasabb összeg fizetésére, a tagdíjbevételek alapján kiszámított átlag szerint a tagdíj 1800 Ft/fő. Véleménye szerint a tagdíj mértékét jelentősen (akár 6.000 Ft-ra) emelni kellene. A jogi tagdíj összegszerűen nincs meghatározva, az megállapodás kérdése. Áttekintette az elmúlt 10 év jogi tagdíjbevételének a tagok számának alakulását és úgy véli, hogy a nem kívánatos jogi taglétszám-csökkenés mellett, annál arányaiban jelentősebb volt a tagdíjbevétel csökkenése. Javasolta a jogi tagdíj mértékének meghatározását is.
A hozzászólók egyetértettek azzal, hogy az egyesület egyik meghatározó bevétele kell, hogy legyen a tagdíj, tehát mind az egyéni, mind pedig a jogi tagdíjak áttekintése indokolt.
A 2010. évi tagdíj már beérkezett, változtatni csak 2011-től lehetséges. A tagdíj mértékét az Elnökség is módosíthatja, de a közgyűlés döntésére is bízhatja.
Az egyéni tagdíjak növeléséről eltérő vélemények hangzottak el.
A hozzászólók szerint is törekedni kell a jogi tagok számának és a tagdíjak összegének növelése. Az egyoldalú tagdíjemelés azonban alapos megfontolást igényel, nehogy meglévő tagokat veszítsünk el.  
Újabb jogi tagok megnyerése, illetőleg jelentős jogi tagdíjemelés csak akkor remélhető, ha az Egyesület a gazdálkodó szervezetek számára is vonzó programokat, számukra is hasznosítható szolgáltatásokat tud kínálni. Nemcsak az Egyesület régi fényének visszaállításáról van szó, hanem a változó környezethez illeszkedő, új tevékenységi, megjelenési, publikációs formák meg(ki)találásáról is.
Az Egyesület tevékenységének a gazdaság és a társadalom szereplőinek igényeihez történő formálása az egyik legfontosabb és legsürgetőbb feladat. A feladatokhoz kell majd megteremteni a szükséges bevételeket, amelyek egy része a tagdíjbevétel, további részei lehetnek pl. tanfolyami bevételek, pályázati források, és a korábban is létező szakértői díjak.

15/2010. sz. elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség megköszönte Ravadits Imre alelnöknek a tagdíjakról szóló tájékoztatását és felkérte, hogy aszeptemberi ülésre, a részletesebb tárgyaláshoz, az elhangzott véleményekre is figyelemmel, készítsen  előterjesztést az egyéni tagdíjak – akár különböző mértékű - emelésére, kitérve a változtatás várható hatásairól, és gyűjtse össze a jogi tagok számának bővítésére, illetőleg a jogi tagdíj emelésére  vonatkozó javaslatokat.

16/2010. sz. elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség szeptemberi ülésén foglalkozni kíván az Egyesület tevékenységének megújításával. Lantos Mihály vállalta, hogy vitaindítóul összefoglalja a most részben már ismertetett gondolatait. Ehhez az Elnökség tagjai további kiegészítéseket, javaslatokat fűznek, az összegezésre Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnököt kérték fel.


 

3. Bemutatkozó-kapcsolatteremtő látogatások

Dr. Szecskay András javaslatot tett arra, hogy az Egyesület új vezetősége mely szervezeteknél kezdeményezzen bemutatkozó, vagy kapcsolatteremtő látogatást. Néhány további szervezetet is javasoltak a hozzászólók.

17/2010. sz. elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség felkéri Dr. Szecskay András elnököt és Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnököt, hogy még júniusban kezdeményezzen találkozót a MTESZ vezetőivel (főként a költözés körülményeinek tisztázására), illetőleg a Magyar Szabadalmi Hivatal vezetőivel a hagyományos kapcsolatok megerősítése, illetőleg az együttműködés új területeinek (pl. az EU elnökséghez kapcsolódó nemzetközi innovációs eseményekbe történő bekapcsolódás) feltárására;
majd az Egyesület tevékenységének megújítására vonatkozó program ismeretében, koraősszel tárgyalások kezdeményezésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Bírói Egyesület, az Ügyvédi Kamara, a Joint Ventura Szövetség, a Reklámszövetség és a Gyáriparosok Szövetségének képviselőivel.

 

 

 

4. Delegálás a MTESZ Szövetségi Tanácsába

18/2010. sz. elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnököt bízza meg az Egyesület képviseletével a MTESZ Szövetségi Tanácsában. 

 

5. Szakmai egyeztetés egyes iparjogvédelmi törvények tervezett korrekcióiról

Az előterjesztésekre megküldött egyesületi véleményt Dr. Sasvári Gabriella koordinálta, külföldi útja miatt az egyeztetésen nem tud részt venni.

19/2010. sz. elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség felkéri Dr. Szamosi Katalin és Dr. Bacher Gusztáv elnökségi tagokat, hogy képviseljék az Egyesületet az egyes iparjogvédelmi törvények tervezett korrekcióiról szervezett szakmai egyeztetésen, június 9-én.

 

 

 

6. Őszi szakmai konferencia

Dr. Sasvári Gabriella kérte az Elnökség döntését arról, hogy ősszel (novemberben) rendezzünk-e szakmai konferenciát, pozitív döntés esetén témajavaslatokat is vár.

A hozzászólók több érvet hoztak fel a konferencia mellett, de ellene is:
- ha tavaly nem sikerült, nem lenne jó indítás az új elnökségnek, ha ismét törölni kellene a rendezvényt;
- a tagság „megszokta” az évi két szakmai konferenciát, várják, számítanak rá, ameddig nincs új ötlet, addig tartsuk meg a hagyományt;
- sikeres rendezvény bevételt is jelentene, amire a veszteséget tervező költségvetésben igen nagy szükség van;
- a tavalyi szakmai programnak még vannak aktuális részei, tehát az előkészítés talán nem igényel túl nagy erőfeszítést;
- az ügyvivői irodáknak „nehéz évük” van, nem várható a tavaszi konferenciához hasonló delegálás;
- a magas szállodai és ellátási költségek miatt költségtakarékos, egynapos, de intenzív konferenciát kellene rendezni kb. 20.000 Ft-os részvételi díjjal;
- a társszervezetek által, de a Hivatal által szervezett egynapos konferenciák, továbbképzések általában ingyenesek, akkor mi miért kérnénk érte pénzt;
- sokan éppen a közös együttlétért, az esti beszélgetésekért kedvelik ezeket a rendezvényeket;
- itt is felmerült, hogy szüksége van-e az egyesületnek „haszonra” egy szakmai rendezvényen, mire költi az egyesület a bevételt;
- ami ingyenes, az – sajnos – sokak számára értéktelen

20/2010. sz. elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Egyszerű körlevéllel fel kell mérni konferenciák korábbi résztvevőinek körében a részvételi hajlandóságot a hagyományos őszi konferenciára, illetőleg javaslatokat kell kérni tőlük a megtárgyalásra kerülő témákra. Ennek ismeretében kell dönteni a konferencia megrendezéséről. Az Elnökség felkéri Párkányi Máriát a körlevél előkészítésére.

 

 

 

7. A további elnökségi ülések időpontjai 2010-ben

Az Elnökség megállapodott az elkövetkező ülések időpontjáról és helyszínéről:

2010. szeptember 7. 13.00 óra, Danubia Kft.
2010. október 12. 13.00 óra, Szecskay Ügyvédi Iroda
2010. november 9. 13.00 óra, S.B.G.&K. Ügyvédi Iroda
2010. december 7. 13.00 óra, Danubia Kft.

 

 

 

8. Egyebek

Dr. Bacher Gusztáv – előzetes írásbeli – javaslata alapján Párkányi Mária tájékoztatta az Elnökséget az irodahelyiséggel kapcsolatos fejleményekről (melynek lényege, hogy a MTESZ értékesítette a Kossuth téri székház egy bizonyos részét és emiatt el kell költözni a III. emeleti irodákból).
A hozzászólók emlékeztettek arra, hogy már korábban felvetődött a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarával történő összeköltözés lehetősége, célszerű lenne megvizsgálni a gazdaságossági szempontokat.

Dr. Szecskay András elnök és Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök vállalta, hogy az irodahasználat jogcímének tisztázása – az ezzel kapcsolatos dokumentumok áttekintése, illetőleg a MTESZ főigazgatójával történt megbeszélés után részletes tájékoztatást ad az Elnökségnek.

 

   
 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
Ügyvezető elnök