Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2010. február 23-i üléséről
 
Vissza a 2010-es Elnökségi határozatokhoz.


Jelen voltak:


Marosi György ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella és
Dr. Tomori Pál alelnök,
Dr. Faludi Gábor,
Lantos Mihály,
Dr. Szamosi Katalin,
Dr. Vékás Gusztáv elnökségi tagok,
Párkányi Mária és
Racsek Zsóka

                                   

                  

Távollétét kimentette:

Dr. Vörös Imre elnök, Kürtös József alelnök, Dr. Bacher Gusztáv elnökségi tag és Dr. Bendzsel Miklós állandó meghívott.

 

 

Az ülést Marosi György ügyvezető elnök vezette.
A napirendek tárgyalása előtt kiegészítést javasolt a napirendhez: a 2010. évi munkaterv véglegesítését. Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a napirend módosítását.

 

Napirend:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Marosi György beszámolt arról, hogy

- December, január és február hónapokban is elkészült és kiküldésre került az ESZERINT hírfigyelő;
- Az MSZJF kivételével, a korábbi partnereinkkel közösen rendeztük meg évzáró klubdélutánunkat december 9-én, a Párizsi Nagyáruház Lotz Termében;
- Benyújtottuk pályázatunkat az NCA 2010. évi működési célú támogatási pályázatára;
- Kerekasztal-beszélgetést kezdeményeztünk a szellemi tulajdon területén működő társadalmi szervezetek vezetői számára (részletek külön napirendi pontban);
- Az MSZH elnöke véleményünket kérte a Szerzői Jogi Szakértő Testület összetételének megújításához.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

2. Tagsággal kapcsolatos változások

Marosi György tájékoztatott arról, hogy a 2010. évi jogi tagdíjak kiszámlázását követően kilépett a jogi tagok közül a NOVOFER Zrt., és visszautasította számlánkat a Mátrai Erőmű. Az Erőműt – személyi kapcsolataink felhasználásával – próbáljuk rávenni tagságuk megújítására.

Dr. Szamosi Katalin közreműködésével sikerült megnyernünk a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, hogy együttműködési szándékukat jogi tagként történő csatlakozásukkal intézményesítsék.

1/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség sajnálattal vette tudomásul a NOVOFER jogi tagságának megszűntetését, és örömmel hagyta jóvá a jogi tagsági megállapodást a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamarával.

 

3. Beszámoló az Egyesület 2009. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Az Egyesület 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a gazdálkodást összefoglaló (2009zárás) című költségvetési beszámoló tervezetét az elnökség tagjai az ülést megelőzően megkapták. Kérdés, vagy kiegészítés nem hangzott el.

2/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában egyetért az Egyesület 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóval és azt elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti.

3/2010.. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában egyetért az Egyesület 2009. évi költségvetési beszámolójával és azt elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti.

 

 

 

4. A 2009. évi közhasznúsági jelentés és a 2009. évi mérleg

Az előző napirendben foglalt beszámolók tartalmával megegyező írásos előterjesztéseket ugyancsak megkapták az  Elnökség tagjai.
Módosítási, kiegészítési nem volt.
Az előterjesztéseket a közgyűlés előtt az Ellenőrző Bizottság megvizsgálja.

4/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában egyetért a 2009. évi közhasznúsági jelentéssel  és azt elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti.

5/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában egyetért az Egyesület 2009. évi mérlegével és azt elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti.

 

 

5. A 2010. évi közgyűlés előkészítése

Marosi György elmondta, hogy a 2010. évi közgyűlés előírt időben (május 31. előtti) megrendezéséhez dönteni kell a közgyűlés időpontjáról, szakmai programjáról, a tisztújítás előkészítéseként az elkövetkező 4 év szakmai programjáról, illetőleg a jelölő bizottság összetételéről.
Több javaslat is elhangzott és az alábbi kérdésekben született döntés:

6/2010. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség azt javasolja, hogy az Elnök úr 2010. május 18-án 14 órára hívja össze a tisztújító közgyűlést. A Jelölő Bizottság elnökévé Molnár Imrét, tagjaivá Jakabné Molnár Juditot és Dr. Kiss Zoltánt választotta.

 

 

 

6. Tájékoztató az egyesületek együttműködésére vonatkozató kezdeményezésről

Marosi György beszámolt a január 11-én megtartott kerekasztal-megbeszéléséről. A meghívást minden társegyesület elfogadta és részt vett a beszélgetésen. A vitaindítót Dr. Szamosi Katalin tartotta. Összefoglalta azokat a gazdasági és társadalmi változásokat, amelyek a szellemi tulajdonvédelmi „szakmát” érték. Az érdekérvényesítés hatékonyságának javítása, illetőleg a több szakmai szervezetben is tagságot vállaló szakemberek, illetőleg képviseleti irodák költségeinek csökkentése érdekében javasolta átgondolni az elkövetkező időszakban folytatandó tevékenységet. Három lehetőséget vázolt:

  1. minden szervezet változatlanul próbálja tartani „pozícióit”, de akkor számítaniuk kell a tagdíjak és egyéb bevételek csökkenésével;

  2. egyes szervezetek között fúzióra kerül sor a sokszor párhuzamos szakmai érdekképviselet megszűntetésére;

  3. a jelenlegi szervezetek megtartják önállóságukat, de belőlük egy ernyőszervezet, szövetség jön létre, amely koncentráltan képviselheti a tagszervezetek érdekét, könnyebben találva a megnyílvánuláshoz fórumot, illetőleg a közös célokhoz támogatókat.

A helyszínen elhangzott, igen sokszínű vélemény után a résztvevők vállalták, hogy szervezetük véleményét írásban, február végéig eljuttatják a kerekasztal résztvevőinek.

Az Elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

 

 

 

7. A tavaszi szakmai továbbképzés előkészítése

Marosi György emlékeztetett arra, hogy az 2009. évi őszi konferencia elhalasztásának tárgyalásakor felmerült olyan javaslat, hogy a két rendezvény helyett egyet tartsunk, hosszabb időtartammal és egy hétvégi nap igénybevételével.
Dr. Sasvári Gabriella kérte az Elnökség állásfoglalását, hogy az őszi konferenciát végül is mikorra halasztjuk, vagy az előadásokat egyenként, szakosztályi rendezvényként tartsuk meg.

7/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú döntéssel): Az Elnökség a tavaszi (szabadalmi ügyvivők továbbképzését célzó) rendezvény szokásos formában és időtartammal történő megszervezéséről döntött, május 6-7-én. Az előkészítésre felkérte Kürtös József alelnököt, javasolva, hogy az előadások között a szabadalmi mellett védjegytémájú is szerepeljen.

 

 

 

8. Az Egyesület 2010. évi munkaterve

Marosi György emlékeztetett arra, hogy decemberi ülésen már tárgyalta az Elnökség a munkaterv tervezetét. A véglegesítéshez hiányzott a Szerzői Jogi Szakosztály programja. Ez a kiegészítés beépítésre került, egyéb módosítási, kiegészítési javaslat nem érkezett, ezért az ismét előterjesztett tervezet elfogadását javasolta.

8/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): Az Elnökség az előterjesztett formában elfogadta a 2010. évi munkatervet.

.

 

9. Egyebek

Lantos Mihály, az LES Magyarország elnökeként javasolta, hogy a Szellemi Tulajdon Világnapjáról – az MSZH protokolláris programja mellett – szakmai rendezvény keretében is megemlékezzenek a szellemi tulajdon területén tevékenykedő szakemberek. Az LES kezdeményezéséhez szívesen fogadja más szervezetek csatlakozását is így a MIE-n kívül csatlakozásra kérik a Védjegy Egyesületet és az MSZJF-t is.

9/2010. sz. Elnökségi határozat (egyhangú szavazással): A MIE csatlakozik az LES kezdeményezéséhez a Szellemi Tulajdon Világnapjának közös szakmai rendezvénnyel történő megünnepléséhez.

Dr. Sasvári Gabriella beszámolt arról, hogy a Védjegy szakosztály munkaterve szerint, március 8-án, Nők az iparjogvédelemben címmel rendezvényt tervez. A felkért előadók némelyike szerint a téma egy nagyobb lélegzetű rendezvényt is megérdemelne, ez azonban az ez évi nőnapig már nem készíthető elő. Az Elnökség véleményét kérte arról, módosítson-e a szakosztályi program időtartamán és ennek megfelelően az időpontján.

Az Elnökség a március 8-i, előzetes elképzelés szerinti délutáni programot javasolta.

 

A legközelebbi ülés időpontja: 2010. március 23.

 

 

k.m.f.
Marosi György
Ügyvezető elnök